Uchwały Senatu UŚ kadencja 2016-2020

  • w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. Ryszarda Skowrona z Wydziału Nauk Społecznych na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
  • w sprawie zadań Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach do realizacji w roku akademickim 2018/2019 w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  • w sprawie pisma Prezesa Rady Ministrów dotyczącego sporu o właściwość zaistniałego pomiędzy Centralną Komisją do Spraw Stopni i Tytułów a Senatem Uniwersytetu Śląskiego
  • zmieniająca uchwałę w sprawie głównych kierunków modernizacji infrastruktury budowlanej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  • w sprawie zatwierdzenia zmiany planu rzeczowo-finansowego uczelni na rok 2018
  • w sprawie przyznania złotych odznak "Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego"
  • zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składu Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020
  • w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego - Profesora Nico van Straalena na podstawie recenzji prof. dr. hab. Pawła Miguli
  • w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie ks. prof. dr. hab. Artura Maliny z Wydziału Teologicznego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
  • w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. Przemysława Marciniaka z Wydziału Filologicznego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony