Uchwały Senatu UŚ kadencja 2016-2020

 • zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na I rok studiów laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich w latach 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
 • w sprawie zasad i sposobu przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą na potrzeby rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na rok akademicki 2020/2021
 • zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2020/2021
 • w sprawie planowanych limitów przyjęć kandydatów na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na rok akademicki 2020/2021
 • w sprawie przyznania złotych odznak „Za Zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”
 • w sprawie uzasadnienia wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów
 • w sprawie uzasadnienia wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów
 • w sprawie uzasadnienia wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów
 • w sprawie uzasadnienia wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów
 • w sprawie uzasadnienia wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów
 • w sprawie uzasadnienia wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów
 • w sprawie uzasadnienia wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów
 • w sprawie uzasadnienia wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów
 • w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu dyrektora centrum badawczego
 • w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu dyrektora centrum badawczego
 • w sprawie zaopiniowania zmian do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencję 2016-2020
 • zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składu Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020
 • w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego — Profesora Constantina Geambaşu na podstawie recenzji prof. dr. hab. Dariusza Pawelca