Uchwały Senatu UŚ kadencja 2016-2020

 • w sprawie zaprzestania prowadzenia kierunku studiów oligofrenopedagogika z arteterapią
 • w sprawie zaprzestania prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku malarstwo i projekty interdyscyplinarne
 • w sprawie przyznania złotych i srebrnych odznak „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego”
 • zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego uczelni na rok 2019
 • w sprawie uchwalenia statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie powołania komisji do spraw oceny pracy nauczycieli akademickich pełniących funkcję rektora i prorektorów
 • zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów w języku angielskim Creative management in new media (zarządzanie kreatywne w nowych mediach)
 • w sprawie zasad i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2019/2020
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018
 • w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • wsprawie utworzenia kierunku studiów polityki miejskie i doradztwo publiczne
 • w sprawie utworzenia kierunku studiów logopedia
 • w sprawie utworzenia kierunku studiów filologia rosyjska
 • w sprawie utworzenia kierunku studiów filologia romańska
 • w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku studiów kognitywistyka
 • w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku mikro i nanotechnologia
 • w sprawie likwidacji niestacjonarnej formy studiów drugiego stopnia na kierunku filologia germańska
 • w sprawie likwidacji specjalności na kierunku pedagogika