Uchwały Senatu UŚ kadencja 2016-2020

 • w sprawie powołania recenzentów w przewodzie o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Panu profesorowi Michaelowi C. Mackeyowi
 • w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Panu profesorowi Michaelowi C. Mackeyowi
 • w sprawie wszczęcia procedury nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Panu profesorowi Michaelowi C. Mackeyowi
 • w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Panu profesorowi Paulowi Lagarde’owi
 • w sprawie ustalenia programów studiów kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu przygotowania i przyjęcia programu działań strategicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2019-2020
 • uchylająca uchwałę w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków obniżania i zwalniania z tych opłat cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich
 • uchylająca uchwałę w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w zakresie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia Regulaminu Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD)
 • zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (MŚSD) w roku akademickim 2019/2020
 • w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na I rok studiów laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
 • w sprawie planowanych limitów przyjęć kandydatów na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na rok akademicki 2019/2020
 • zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2019/2020
 • w sprawie utworzenia nowej specjalności na kierunku filozofia
 • w sprawie utworzenia nowej specjalności na kierunku filologia germańska
 • w sprawie zmiany nazwy specjalności na kierunku filologia germańska
 • w sprawie ustalenia programu studiów kierunku pedagogika specjalna
 • w sprawie ustalenia programu studiów kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • w sprawie ustalenia programu studiów kierunku International Business Law and Arbitration (międzynarodowe prawo gospodarcze i arbitraż) prowadzonego w języku angielskim