Uchwały Senatu UŚ kadencja 2016-2020

 • zmieniająca uchwałę nr 109 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przyjęć cudzoziemców na I rok studiów prowadzonych w języku polskim — podejmujących i odbywających kształcenie na zasadach innych od obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2017/2018
 • w sprawie przyznania złotych odznak „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego”
 • w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego
 • w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji
 • w sprawie przyjęcia sprawozdania Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za rok 2016
 • w sprawie ustalenia „Regulaminu udostępniania zbiorów w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej”
 • zmieniająca uchwałę nr 67 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie zatrudniania i dodatkowego wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów finansowanych z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym
 • w sprawie obciążenia nieruchomości należącej do Uniwersytetu, której wartość przekracza kwotę 500 000 zł (dotyczy ustanowienia służebności przesyłu)
 • w sprawie obciążenia nieruchomości należącej do Uniwersytetu, której wartość przekracza kwotę 500 000 zł (dotyczy ustanowienia służebności przesyłu)
 • w sprawie obciążenia nieruchomości należącej do Uniwersytetu, której wartość przekracza kwotę 500 000 zł (dotyczy ustanowienia służebności przesyłu)
 • w sprawie obciążenia nieruchomości należącej do Uniwersytetu, której wartość przekracza kwotę 500 000 zł (dotyczy ustanowienia służebności przesyłu)
 • w sprawie obciążenia nieruchomości należącej do Uniwersytetu, której wartość przekracza kwotę 500 000 zł (dotyczy ustanowienia służebności przesyłu)
 • w sprawie obciążenia nieruchomości należącej do Uniwersytetu, której wartość przekracza kwotę 500 000 zł (dotyczy ustanowienia służebności przesyłu)
 • w sprawie rozporządzenia nieruchomością należącą do Uniwersytetu, której wartość przekracza kwotę 500 000 zł (dotyczy sprzedaży nieruchomości usytuowanej w Sosnowcu przy ul. Śnieżnej 2)
 • zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim (dotyczy: edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych oraz edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej)
 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia efektów kształcenia bloku kształcenia nauczycielskiego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Panu prof. dr. hab. Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu
 • w sprawie wyrażenia zgody na ponowne mianowanie prof. zw. dr. hab. Krzysztofa Kłosińskiego z Wydziału Filologicznego na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony
 • w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. Jerzego Dajkę z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
 • w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr hab. Ewy Ogrodzkiej-Mazur z Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony