Uchwały Senatu UŚ kadencja 2016-2020

 • w sprawie przyjęcia zbiorczego raportu komisji do spraw oceny pracy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub pełniących funkcję dziekana
 • w sprawie przyjęcia zbiorczego raportu komisji do spraw oceny pracy nauczycieli akademickich pełniących funkcję rektora i prorektorów
 • w sprawie sprostowania § 155 ust. 2, § 156 ust. 2 i § 218 ust. 3 statutu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie przyjęcia sprawozdania Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za rok 2018
 • w sprawie uzasadnienia wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów
 • w sprawie uzasadnienia wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów
 • w sprawie uzasadnienia wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów
 • w sprawie uzasadnienia wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów
 • w sprawie uzasadnienia wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów
 • w sprawie uzasadnienia wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów
 • w sprawie określenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2019/2020
 • w sprawie ustalenia programów studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2020/2021
 • w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego uczelni na rok 2019
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego uczelni za rok 2018
 • w sprawie przyznania złotych i srebrnych odznak „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego”
 • w sprawie nadania tytułu „Profesora honorowego Uniwersytetu Śląskiego” prof. dr hab. inż. Alicji Wakulicz-Dei
 • w sprawie nadania tytułu „Profesora honorowego Uniwersytetu Śląskiego” prof. zw. dr. hab. Adamowi Lityńskiemu
 • w sprawie nadania tytułu „Profesora honorowego Uniwersytetu Śląskiego” prof. zw. dr. hab. Józefowi Ciągwie