Uchwały Senatu UŚ kadencja 2016-2020

  • w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. Jerzego Dajkę z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
  • w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr hab. Ewy Ogrodzkiej-Mazur z Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
  • w sprawie przyznania złotej odznaki „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego”
  • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu ochrony, korzystania i zarządzania wynikami prac intelektualnych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz zasad ich komercjalizacji
  • w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych, a także ustalania liczebności grup zajęciowych
  • zmieniająca uchwałę w sprawie uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru świadectwa ukończenia kursu dokształcającego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
  • w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2018/2019
  • w sprawie przyjęć cudzoziemców na I rok studiów prowadzonych w języku polskim — podejmujących i odbywających kształcenie na zasadach innych od obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2017/2018
  • w sprawie planowanych limitów przyjęć kandydatów na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na rok akademicki 2017/2018
  • zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2017/2018