Uchwały Senatu UŚ kadencja 2016-2020

  • w sprawie jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  • w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego
  • zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o nadanie tytułu „Profesora honorowego Uniwersytetu Śląskiego”
  • zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składu Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020
  • w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego uczelni za rok 2016
  • w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr hab. Danuty Opackiej-Walasek z Wydziału Filologicznego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony
  • w sprawie wniosku do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznanie dodatku specjalnego dla Rektora w kadencji 2016-2020
  • w sprawie nadania imienia i nazwiska profesora Jerzego Ratajewskiego jako patrona Czytelni Bibliologicznej Wydziału Filologicznego w Katowicach
  • zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  • w sprawie zatwierdzenia zmiany w załączniku do planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2016 - Środki trwałe w budowie