Uchwały Senatu UŚ kadencja 2016-2020

 • w sprawie Regulaminu obrad Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie Strategii Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2020-2025 obejmującej Program Działań Strategicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2019-2020
 • w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej ogólnouczelnianych, międzywydziałowych, pozawydziałowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność naukową, naukowo-dydaktyczną lub dydaktyczną
 • w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie zasad ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego przeprowadzanego w trybie eksternistycznym oraz zwalniania z tej opłaty
 • w przedmiocie określenia szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego oraz sposobu wyznaczania członków komisji habilitacyjnej
 • w przedmiocie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
 • w sprawie organizacji w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów
 • w sprawie przyporządkowania prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach kierunków studiów do nowej klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych lub dyscyplin artystycznych
 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia programów studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie głównych kierunków rozwoju infrastruktury dydaktyczno-badawczej i uzupełniającej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie głównych kierunków modernizacji infrastruktury budowlanej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w latach 2019-2023
 • w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego uczelni za rok 2019 i 2020
 • w sprawie zatwierdzenia zmiany planu rzeczowo-finansowego uczelni na rok 2019
 • w sprawie przyznania złotych i srebrnych odznak "Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego"
 • w sprawie powołania recenzentów w przewodzie o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Pani Anandzie Devi Anenden
 • w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Pani Anandzie Devi Anenden
 • w sprawie wszczęcia procedury nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Pani Anandzie Devi Anenden
 • w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Księdzu prof. dr. hab. Januszowi Mariańskiemu