Uchwały Senatu UŚ kadencja 2016-2020

  • w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Rady Doskonałości Naukowej pierwszej kadencji
  • w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia członka pierwszej Rady Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  • w sprawie powołania pierwszej Rady Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  • zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Senackiej Komisji do spraw Kształcenia na kadencję 2016-2020
  • w sprawie prowizorium przychodów i kosztów uczelni na rok 2019
  • w sprawie wytycznych w zakresie przygotowywania projektów programów studiów kierunków studiów
  • w sprawie zniesienia kierunku fizyka techniczna
  • w sprawie likwidacji niestacjonarnej formy studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku filologia polska
  • w sprawie likwidacji specjalności na kierunku filologia angielska
  • w sprawie przyznania złotych i srebrnych odznak "Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego"