Uchwały Senatu UŚ kadencja 2016-2020

  • w sprawie zlecenia przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego zadania w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. "Najlepsi z najlepszych! 3.0."
  • w sprawie przyjęcia sprawozdania Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za rok 2017
  • w sprawie rozporządzenia nieruchomością należącą do Uniwersytetu, której wartość przekracza kwotę 500 000 zł
  • w sprawie rozporządzenia nieruchomością należącą do Uniwersytetu, której wartość przekracza kwotę 500 000 zł
  • w sprawie stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów w zakresie wynagradzania pracowników uczelni zatrudnionych na stanowiskach nauczycieli akademickich
  • w sprawie określenia planu wynagrodzeń dla pracowników uczelni na rok 2018
  • w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego uczelni na rok 2018
  • zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów filologia angielska
  • w sprawie przyznania złotych i srebrnych odznak "Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego"
  • w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Panu Johnowi Maxwellowi Coetzee