Uchwały Senatu UŚ kadencja 2016-2020

  • w sprawie powołania recenzentów w przewodzie o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Panu Profesorowi Philipowi G. Zimbardo
  • w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Panu Profesorowi Philipowi G. Zimbardo
  • w sprawie wszczęcia procedury nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Panu Profesorowi Philipowi G. Zimbardo
  • w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego
  • w sprawie zatwierdzenia zmiany planu rzeczowo-finansowego uczelni na rok 2017
  • w sprawie rozporządzenia nieruchomością należącą do Uniwersytetu, której wartość przekracza kwotę 500 000 zł (dotyczy sprzedaży nieruchomości usytuowanej w Katowicach przy pl. Sejmu Śląskiego 1)
  • w sprawie rozporządzenia nieruchomością należącą do Uniwersytetu, której wartość przekracza kwotę 500 000 zł (dotyczy sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem Domu Asystenta „Zajazd Academicus”)
  • zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów dyplomów doktora oraz doktora habilitowanego
  • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu ochrony, korzystania i zarządzania wynikami prac intelektualnych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz zasad ich komercjalizacji
  • zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie planów studiów i programów kształcenia