Uchwały Senatu UŚ kadencja 2016-2020

  • w sprawie utworzenia kierunku studiów e-learning w środowisku zróżnicowanym kulturowo
  • w sprawie określenia opisu zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów e-learning w środowisku zróżnicowanym kulturowo
  • zmieniająca uchwałę nr 109 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przyjęć cudzoziemców na I rok studiów prowadzonych w języku polskim — podejmujących i odbywających kształcenie na zasadach innych od obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2017/2018
  • w sprawie przyznania złotych odznak „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego”
  • w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Filologicznego
  • w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji
  • w sprawie przyjęcia sprawozdania Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za rok 2016
  • w sprawie ustalenia „Regulaminu udostępniania zbiorów w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej”
  • zmieniająca uchwałę nr 67 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie zatrudniania i dodatkowego wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów finansowanych z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym
  • w sprawie obciążenia nieruchomości należącej do Uniwersytetu, której wartość przekracza kwotę 500 000 zł (dotyczy ustanowienia służebności przesyłu)