Tytuł ósmy. PRZEPISY PORZĄDKOWE DOTYCZĄCE ODBYWANIA ZGROMADZEŃ

§ 214

 1. Pracownicy Uniwersytetu oraz studenci i doktoranci mogą organizować zgromadzenia na terenie Uniwersytetu po uprzednim pisemnym zawiadomieniu rektora w trybie określonym w art. 230 ustęp 2 ustawy. W zgromadzeniu mogą uczestniczyć także inne osoby zaproszone przez organizatorów.
 2. Zorganizowanie zgromadzenia na terenie Uniwersytetu przez osoby niewymienione w ustępie 1 oraz zorganizowanie zgromadzenia w lokalu Uniwersytetu wymaga zgody rektora.
 3. O przyjęciu zawiadomienia oraz o zgodzie na zorganizowanie zgromadzenia lub o odmowie jej udzielenia rektor zawiadamia właściwego dziekana.
 4. Zawiadomienie, o którym mowa w ustępie 1, winno zawierać:
  1. imiona i nazwiska oraz adresy osób, które zwołują zgromadzenie, w tym przewodniczącego zgromadzenia,
  2. miejsce, datę i godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania,
  3. cel i program zgromadzenia, przewidywaną liczbę uczestników oraz projektowaną trasę przejścia, jeżeli przewiduje się zmianę miejsca w czasie trwania zgromadzenia,
  4. język, w którym będą porozumiewać się uczestnicy zgromadzenia,
  5. określenie środków technicznych, które mają być stosowane podczas zgromadzenia.
 5. Rektor może zażądać dodatkowych informacji o organizowanym zgromadzeniu.

§ 215

 1. Przebieg zgromadzenia nie może zakłócać funkcjonowania Uniwersytetu.
 2. Przewodniczący zgromadzenia kieruje jego przebiegiem i jest za nie odpowiedzialny. Przewodniczący może powierzyć swe obowiązki innej osobie, chyba że uczestnicy zgromadzenia wybiorą innego przewodniczącego.
 3. Przewodniczący podejmuje środki mające zapewnić prawidłowy przebieg zgromadzenia. W szczególności może on żądać opuszczenia zgromadzenia przez osoby, których zachowanie narusza porządek zgromadzenia albo godzi w jego cel lub program.
 4. Delegowany na zebranie przedstawiciel rektora obowiązany jest przedstawić swoje upoważnienie przewodniczącemu zgromadzenia, jeżeli nie jest im znany osobiście. Rektor i jego przedstawiciel mogą zabierać głos poza ustaloną kolejnością mówców.

§ 216

 1. Rektor albo jego przedstawiciel po uprzedzeniu organizatorów, rozwiązuje zgromadzenie, jeżeli przebiega ono z naruszeniem przepisów prawa. Jeżeli rektor (przedstawiciel rektora) nie jest na zgromadzeniu obecny, obowiązek rozwiązania zgromadzenia spoczywa na jego przewodniczącym. Przepis § 215 ustęp 2 stosuje się odpowiednio.
 2. Rozwiązanie zgromadzenia następuje przez wydanie ustnej decyzji, skierowanej do przewodniczącego. Na jego żądanie decyzję tę doręcza się mu na piśmie w ciągu dwudziestu czterech godzin od jej podjęcia.
 3. Pracownicy Uniwersytetu, studenci lub doktoranci, którzy przeszkadzają lub usiłują przeszkodzić w zorganizowaniu zgromadzenia lub zakłócają jego przebieg, a także osoby, które nie podporządkowują się poleceniom wydawanym przez przewodniczącego zgromadzenia lub przedstawiciela rektora, lub naruszają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej niezależnie od innych rodzajów odpowiedzialności prawnej. Zasady te odnoszą się także do osób zwołujących zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia lub zgody rektora.