Tytuł dziewiąty. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 217

Przepisy niniejszego statutu dotyczące osób z "tytułem naukowym profesora", ze "stopniem naukowym doktora habilitowanego" lub "stopniem naukowym doktora" należy stosować także - odpowiednio - do osób z "tytułem profesora sztuki", ze "stopniem doktora habilitowanego sztuki", "stopniem doktora sztuki" lub ze stopniem równorzędnym.

§ 218

 1. Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
 2. Z wnioskiem o zmianę statutu może wystąpić rektor lub co najmniej siedmiu członków senatu.
 3. O zamiarze zgłoszenia wniosku oraz jego treści członkowie senatu powinni być poinformowani co najmniej na dwa tygodnie przed posiedzeniem senatu, na którym sprawa zmiany statutu ma być rozpatrywana. Przepis ten nie dotyczy zmian wprowadzanych do statutu w celu dostosowania go do zmienionych przepisów ustawy.

§ 219

Wykładni przepisów niniejszego statutu dokonuje senat na wniosek rektora lub co najmniej siedmiu członków senatu.

§ 220

Z chwilą wejścia w życie niniejszego statutu, z zastrzeżeniem § 221-223, traci moc Statut Uniwersytetu Śląskiego uchwalony przez senat na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2006 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałami senatu: nr 108 z dnia 24 czerwca 2008 r., nr 32 z dnia 22 września 2009 r., nr 43 z dnia 27 października 2009 r., nr 81 z dnia 1 marca 2011 r.

§ 221

 1. W terminie dziewięciu miesięcy od wejścia w życie niniejszego statutu właściwe organy Uniwersytetu ustanowią odpowiednie regulaminy i inne szczegółowe akty wykonawcze, do których wydania są zobowiązane przepisami niniejszego statutu.
 2. Jednostki organizacyjne Uniwersytetu są zobowiązane dostosować swoją strukturę organizacyjną do przepisów niniejszego statutu najpóźniej do końca 2013 roku.
 3. Jeżeli po wejściu w życie niniejszego statutu jednostka wewnętrzna wydziału przestanie spełniać statutowe wymagania dotyczące jej stanu osobowego, musi się dostosować do tych wymagań w terminie nie dłuższym niż rok. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rektor może przedłużyć ten termin, nie dłużej niż o kolejny rok.

§ 221a

 1. W związku z przekształceniem Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w podstawową jednostkę organizacyjną niebędącą wydziałem:
  1. Rada Naukowa Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego zobowiązana jest do powołania odpowiedniej komisji wyborczej do organizacji i przeprowadzenia wyborów organów tej jednostki, zgodnie z przepisami niniejszego statutu;
  2. musi się ona dostosować do wymogów wynikających z niniejszego statutu najpóźniej do końca trwania kadencji organów Uniwersytetu na lata 2012-2016, tj. do dnia 31 sierpnia 2016 roku.

 2. Dyrektor Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego pełni swoją funkcję do czasu powołania kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem w drodze wyborów.
 3. Rada Naukowa Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego pełni swoje zadania do czasu wyboru rady podstawowej jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem.

§ 222

Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich ogłoszone i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego statutu kontynuowane są według jego przepisów i mogą stać się podstawą zatrudnienia zgodnie z jego przepisami.

§ 223

 1. Osoba zatrudniona przed dniem wejścia w życie ustawy na podstawie mianowania albo umowy o pracę na czas nieokreślony pozostaje zatrudniona w tej samej formie stosunku pracy. Osoba zatrudniona przed dniem wejścia w życie ustawy na podstawie mianowania albo umowy o pracę na czas określony pozostaje zatrudniona na dotychczasowym stanowisku do czasu upływu okresu zatrudnienia wskazanego w akcie mianowania albo w umowie o pracę.
 2. Zatrudnienie mianowanych nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora na nowym stanowisku może nastąpić po uprzednim rozwiązaniu stosunku pracy nawiązanego na podstawie mianowania.

§ 224

 1. Nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie może kontynuować dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy tylko u jednego dodatkowego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą.
 2. Kontynuowanie przez nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia wskazanego w ustępie 1 wymaga zgody rektora, z wyjątkiem zatrudnienia w jednostkach wskazanych w art. 129 ustęp 4 ustawy. Przepis § 188 ustęp 2 stosuje się odpowiednio.
 3. Kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez rektora wymaga uzyskania zgody senatu. Kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez dziekana wymaga zgody rady wydziału.

§ 225

Do nauczycieli akademickich zatrudnionych przed dniem 1 października 2013 roku nie stosuje się przepisów § 145 ustęp 2-4 oraz § 146 ustęp 2-4.

§ 226

 1. Łączny okres zatrudnienia nauczyciela akademickiego zatrudnionego przed dniem 1 października 2011 roku, z zastrzeżeniem ust. 5, nie powinien przekraczać:
  1. na stanowisku adiunkta osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora habilitowanego - dwunastu lat;
  2. na stanowisku asystenta osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora - ośmiu lat.
 2. Łączny okres zatrudnienia nauczyciela akademickiego nieposiadającego stopnia naukowego doktora habilitowanego zatrudnionego na stanowisku adiunkta pomiędzy dniem 1 października 2011 roku a 30 września 2013 roku, z zastrzeżeniem ust. 5, nie powinien trwać dłużej niż do dnia 30 września 2021 roku.
 3. Do okresów zatrudnienia wskazanych w ustępie 1 oraz ustępie 2 nie wlicza się nieobecności związanej z:
  1. korzystaniem z uprawnień związanych z rodzicielstwem w okresie ich przysługiwania, określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, dotyczących:
   • urlopu macierzyńskiego,
   • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
   • dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
   • dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
   • urlopu ojcowskiego,
   • urlopu rodzicielskiego lub
   • urlopu wychowawczego;
  2. urlopem dla poratowania zdrowia;
  3. bezpłatnym urlopem w związku z wykonywaniem funkcji publicznych lub służbą wojskową pracownika.
 4. Na wniosek nauczyciela akademickiego rektor może wyrazić zgodę na niewliczanie do okresów zatrudnienia wskazanych w ustępie 1 i 2 okresu nieobecności z powodu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, przypadającej przed dniem 1 października 2014 roku, jeżeli nieobecność ta trwała nieprzerwanie co najmniej 182 dni oraz okresu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego. 
 5. Na wniosek dziekana albo kierownika innej jednostki organizacyjnej okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta lub asystenta może ulec przedłużeniu na czas potrzebny do zakończenia postępowania habilitacyjnego lub przewodu doktorskiego, nie dłużej jednak niż o dwa lata, jeżeli przed upływem okresu zatrudnienia, o którym mowa w ustępie 1 i 2, wszczęto postępowanie habilitacyjne, albo podjęto uchwałę o wyznaczeniu recenzentów rozprawy doktorskiej. Przedłużenie zatrudnienia następuje na podstawie umowy o pracę.

§ 227

Nauczycielom akademickim zatrudnionym na stanowisku profesora wizytującego przed dniem 22 lutego 2016 roku do okresu zatrudnienia wskazanego w § 144 wlicza się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony przypadający po tej dacie.

§ 228

Opinię w sprawie rozwiązania stosunku pracy, o której mowa w § 172 ustęp 1, w odniesieniu do nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora albo stopnia naukowego doktora habilitowanego zatrudnionych na wydziałach zamiast senatu wyraża rada wydziału.

§ 228a

Pierwszej oceny okresowej, o której mowa w § 175 niniejszego statutu, przypadającej po dniu 1 października 2016 roku należy dokonać do końca grudnia 2020 roku.

§ 229

 1. Nauczyciel akademicki przygotowujący rozprawę habilitacyjną może otrzymać płatny urlop naukowy w wymiarze nieprzekraczającym sześciu miesięcy.
 2. Urlopu udziela rektor po uzyskaniu pozytywnej opinii specjalisty z dziedziny, której rozprawa dotyczy, posiadającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego oraz zgody dyrektora instytutu lub kierownika katedry (zakładu) i rady wydziału.
 3. Na wniosek nauczyciela akademickiego urlop może zostać podzielony, nie więcej jednak niż na dwie części, jeżeli nie spowoduje to zakłócenia toku pracy jednostki organizacyjnej, w której jest on zatrudniony. Przepis ustępu 2 stosuje się odpowiednio, z wyłączeniem obowiązku uzyskania opinii specjalisty z dziedziny, której rozprawa dotyczy.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rektor może, na wniosek nauczyciela akademickiego, wyrazić zgodę na przerwanie urlopu. Niewykorzystaną część urlopu przyznaje się w terminie późniejszym wskazanym we wniosku. Przepisy ustępów 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
 5. Od decyzji rektora w sprawie udzielenia, podziału lub przerwania urlopu odwołanie nie przysługuje.
 6. Urlopu nie udziela się nauczycielowi akademickiemu, który otrzymał ostatnią ocenę negatywną.

§ 230

 1. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia z zastrzeżeniem ustępów 2-4.
 2. Przepisy § 80 stosuje się do wyborów prodziekanów, które nastąpią po wejściu w życie niniejszego statutu.
 3. Przepisy § 188 ustęp 4 oraz § 224 stosuje się od dnia 1 października 2014 roku.
 4. Przepisy § 229 stosuje się do dnia 30 września 2013 roku.