Tok studiów (regulamin z 14.05.2012)

W zakładce „TOK STUDIÓW” zamieszczone zostały wzory druków stanowiące podstawę ubiegania się o rozmaite sprawy w zakresie odbywanych studiów w Uniwersytecie.
Ponieważ proponowane druki mają formę wzorcową należy upewnić się, czy ich treść i forma odpowiada wymogom danego wydziału / jednostki dydaktycznej.
 

Sprawdź na wydziale/jednostce dydaktycznej:

  • jakie załączniki są wymagane do składanego pisma,
  • jaka jest procedura złożenia dokumentu,
  • sprawdź czy Twój wydział nie wymaga spełnienia dodatkowych warunków w związku ze składaną prośbą.

Pamiętaj, że każda pisemna prośba wymaga Twojego odręcznego podpisu.

Uwaga!!!

Od decyzji podjętej w sprawie studenta przysługuje odwołanie do rektora (§36 ust. 2 Regulaminu studiów z dnia 14 maja 2012r) za pośrednictwem organu pierwszej instancji (dziekana/ kierownika/ dyrektora jednostki dydaktycznej). Aby starannie przygotować odwołanie warto skorzystać z fachowej pomocy:

  • Rzecznik Praw Studenta: e-mail rps@us.edu.pl
  • Uczelniana Adwokatura Studencka: e-mail adwokatura.studencka@us.edu.pl
  • Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego (kontaktu szukaj na wydziale/ jednostce dydaktycznej)
     

Zawartość:

Indywidualna Organizacja Studiów, Indywidualne Dostosowanie Studiów, Indywidualny Tok Studiów, Zmiana formy studiów, Egzaminy i zaliczenia, Przedłużenie sesji poprawkowej, Pierwszy termin egzaminu w sesji poprawkowej, Przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej, Reaktywacja, Powtarzanie modułów / semestru, Zaliczenie i egzamin komisyjny, Projekt stron w pracy dyplomowej, Zmiana danych osobowych.


Dostarczył: Biuro Wsparcia Studenta; e-mail: bws@us.edu.pl