Tok studiów (regulamin z 02.09.2011)

W zakładce „TOK STUDIÓW” zamieszczone zostały wzory druków stanowiące podstawę ubiegania się o rozmaite sprawy w zakresie odbywanych studiów w Uniwersytecie.
Ponieważ proponowane druki mają formę wzorcową należy upewnić się, czy ich treść i forma odpowiada wymogom danego wydziału / jednostki dydaktycznej.
 

Sprawdź na wydziale/jednostce dydaktycznej:

  • jakie załączniki są wymagane do składanego pisma,
  • jaka jest procedura złożenia dokumentu,
  • sprawdź czy Twój wydział nie wymaga spełnienia dodatkowych warunków w związku ze składaną prośbą.

Pamiętaj, że każda pisemna prośba wymaga Twojego odręcznego podpisu.

Uwaga!!!

Od decyzji podjętej w sprawie studenta przysługuje odwołanie do rektora (§37 ust.2 Regulaminu studiów) za pośrednictwem organu pierwszej instancji (dziekana/ kierownika/ dyrektora jednostki dydaktycznej). Aby starannie przygotować odwołanie warto skorzystać z fachowej pomocy:

  • Rzecznik Praw Studenta: e-mail rps@us.edu.pl
  • Uczelniana Adwokatura Studencka: e-mail adwokatura.studencka@us.edu.pl
  • Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego (kontaktu szukaj na wydziale/ jednostce dydaktycznej)
     

Zawartość:

Indywidualna Organizacja Studiów, Indywidualny Tok Studiów, Studia na różnych kierunkach, Urlopy, Zmiana formy studiów,

Egzaminy i zaliczenia, Egzamin poprawkowy, Egzamin komisyjny, Powtarzanie przedmiotu / semestru, Reaktywacja,

Przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej, Praktyki zawodowe, Projekt stron w pracy dyplomowej

Zmiana danych osobowych


Dostarczył: Biuro Wsparcia Studenta; e-mail: bws@us.edu.pl