Rozdział XVIII. Wybory organów jednoosobowych

§ 105

 1. Wyboru rektora i prorektorów dokonuje kolegium elektorów Uniwersytetu w terminie określonym w kalendarzu wyborczym, nie później niż w kwietniu ostatniego roku kończącej się kadencji.
 2. Wyboru rektora i prorektorów kolegium elektorów Uniwersytetu dokonuje na oddzielnych posiedzeniach wyborczych. Na wniosek rektora-elekta wybór prorektorów może być dokonany na tym samym posiedzeniu kolegium, na którym wybrano rektora.

§ 106

 1. Uczelniana komisja wyborcza wyznacza termin zgłaszania kandydatów na rektora, przypadający nie wcześniej niż dwadzieścia osiem dni i nie później niż czternaście dni przed dniem wyborów.
 2. Każdy elektor może zgłosić na piśmie do uczelnianej komisji wyborczej kandydata na rektora. Zgłoszenie powinno zawierać uzasadnienie, obejmujące w szczególności charakterystykę osiągnięć naukowych lub artystycznych i organizacyjnych kandydata. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę na kandydowanie.
 3. Po upływie terminu, o którym mowa w ustępie 1, przewodniczący uczelnianej komisji wyborczej ogłasza listę kandydatów na rektora w sposób zwyczajowo przyjęty.
 4. Jeżeli w wyznaczonym terminie żadna kandydatura nie została zgłoszona, przewodniczący uczelnianej komisji wyborczej przedłuża termin zgłaszania kandydatów do dnia, na który zostało zwołane posiedzenie kolegium elektorów poświęcone wyborowi rektora.

§ 107

 1. Inauguracyjne posiedzenie kolegium elektorów Uniwersytetu powinno się odbyć nie później aniżeli siedem dni przed upływem terminu zgłaszania kandydatów na rektora.
 2. Na posiedzeniu, o którym mowa w ustępie 1, może być przeprowadzony sondaż wyborczy. Sondaż przeprowadza się w ten sposób, że elektorzy umieszczają na karcie do głosowania nazwisko jednego kandydata na rektora. O wyniku sondażu wyborczego przewodniczący kolegium elektorów informuje społeczność Uniwersytetu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 108

 1. Kandydaci na rektora są prezentowani przez przewodniczącego uczelnianej komisji wyborczej na posiedzeniu prezentacyjnym kolegium elektorów Uniwersytetu. Elektorzy mogą zadawać pytania kandydatom.
 2. Termin posiedzenia prezentacyjnego ustala regulamin wyborczy.
 3. Posiedzenie prezentacyjne kolegium elektorów może być połączone z posiedzeniem wyborczym. O połączeniu posiedzeń decyduje kolegium elektorów.

§ 109

 1. Jeżeli w głosowaniu ponownym, o którym mowa w § 87 ustęp 2, żaden z kandydatów na rektora nie uzyskał wymaganej większości głosów, przewodniczący uczelnianej komisji wyborczej może zarządzić, po zasięgnięciu opinii kolegium elektorów, ponowne zgłaszanie kandydatów na rektora oraz ponowne wybory, wyznaczając zarazem terminy dokonania tych czynności. Jeżeli został zgłoszony tylko jeden kandydat na rektora i nie uzyskał on wymaganej większości głosów, przepis zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio.
 2. W przypadku niezarządzenia ponownego zgłaszania kandydatów przeprowadza się kolejne głosowanie ponowne.

§ 110

 1. Kandydatów na prorektorów zgłasza rektor-elekt.
 2. Do zgłoszenia kandydata na prorektora stosuje się § 106 ustęp 2 zdanie drugie i trzecie.
 3. Osoba kandydująca na prorektora do spraw studenckich musi uzyskać zgodę większości przedstawicieli studentów i doktorantów kolegium elektorów Uniwersytetu. Zgoda powinna być wyrażona najpóźniej w dniu dokonywania wyboru. Niezajęcie stanowiska w terminie wskazanym w statucie uważa się za wyrażenie zgody.
 4. Kandydaci na prorektorów są prezentowani przez rektora-elekta na posiedzeniu prezentacyjnym kolegium elektorów Uniwersytetu, stanowiącym pierwszą część posiedzenia wyborczego kolegium. Elektorzy mogą rektorowi-elektowi i kandydatom zadawać pytania.

§ 111

 1. Do wyboru prorektorów stosuje się § 87 ustęp 1 i ustęp 2 zdanie pierwsze.
 2. Jeżeli w głosowaniu kandydat na prorektora nie uzyskał wymaganej większości głosów, rektor-elekt może zgłosić nowego kandydata.

§ 112

 1. Wyboru dziekana i prodziekanów dokonuje kolegium elektorów wydziału w terminie określonym w kalendarzu wyborczym, nie później niż w maju ostatniego roku kończącej się kadencji.
 2. Wyboru dziekana i prodziekanów kolegium elektorów wydziału dokonuje na tym samym posiedzeniu wyborczym. Na wniosek dziekana-elekta wybór prodziekanów może być dokonany na oddzielnym posiedzeniu kolegium.

§ 113

 1. Wydziałowa komisja wyborcza wyznacza termin zgłaszania kandydatów na dziekana, przypadający nie wcześniej niż dwadzieścia jeden dni i nie później niż siedem dni przed dniem wyborów.
 2. Do zgłaszania kandydatów na dziekana stosuje się odpowiednio § 106 ustępy 2-4.
 3. Kandydaci na dziekana są prezentowani przez przewodniczącego wydziałowej komisji wyborczej na posiedzeniu prezentacyjnym kolegium elektorów wydziału, połączonym z posiedzeniem wyborczym. Elektorzy mogą kandydatom zadawać pytania.

§ 114

Jeżeli został zgłoszony tylko jeden kandydat na dziekana i nie uzyskał on w głosowaniu ponownym, o którym mowa w § 87 ustęp 2, wymaganej większości głosów, przewodniczący wydziałowej komisji wyborczej zarządza ponowne zgłaszanie kandydatów na dziekana oraz ponowne wybory, wyznaczając zarazem terminy dokonania tych czynności.

§ 115

Kandydatów na prodziekanów zgłasza dziekan-elekt. Do zgłoszenia kandydata na prodziekana stosuje się § 106 ustęp 2 zdanie drugie i trzecie oraz odpowiednio § 110 ustępy 3 i 4.

§ 116

Do wyboru prodziekana stosuje się § 87 ustęp 1 i ustęp 2 zdanie pierwsze oraz odpowiednio § 111 ustęp 2.

§ 117

 1. Mandat organu jednoosobowego wygasa w trakcie kadencji w razie:
  1. śmierci,
  2. utraty biernego prawa wyborczego, z zastrzeżeniem ust. 5,
  3. zrzeczenia się mandatu,
  4. odwołania przez kolegium elektorów,
  5. zawieszenia w pełnieniu obowiązków ze względu na wszczęcie postępowania karnego lub dyscyplinarnego,
  6. prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej nagany z pozbawieniem prawa do pełnienia funkcji kierowniczych w Uniwersytecie.
 2. Właściwe jednostki organizacyjne Uniwersytetu niezwłocznie informują przewodniczącego kolegium elektorów albo przewodniczącego właściwej komisji wyborczej o zaistnieniu zdarzenia powodującego wygaśnięcie mandatu.
 3. Wygaśnięcie mandatu organu jednoosobowego stwierdza kolegium elektorów na niezwłocznie zwołanym posiedzeniu organizacyjnym.
 4. Do wygaśnięcia mandatu prorektora lub prodziekana stosuje się ustępy 1-3.
 5. Mandat nie wygasa w związku z osiągnięciem wieku, o którym mowa w § 83 ust. 1 pkt 1 niniejszego statutu, o ile przepisy ustawy przewidują kontynuację zatrudnienia do czasu zakończenia pełnienia funkcji z wyboru.

§ 118

 1. Do odwołania rektora lub prorektora stosuje się przepisy ustawy.
 2. Do odwołania dziekana lub prodziekana stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o odwołaniu rektora lub prorektora.

§ 119

 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu organu jednoosobowego w trakcie kadencji dokonuje się wyboru osoby sprawującej funkcję tego organu na okres do końca kadencji.
 2. Do wyborów organu jednoosobowego, o których mowa w ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego tytułu statutu.
 3. Do czasu objęcia obowiązków przez osobę wybraną w wyborach, o których mowa w ust. 1-2, a także w razie zawieszenia osoby pełniącej funkcję organu jednoosobowego w pełnieniu obowiązków, obowiązki rektora pełni prorektor wyznaczony przez senat, a obowiązki dziekana pełni prodziekan wyznaczony przez radę wydziału.
 4. W przypadku wygaśnięcia w trakcie kadencji mandatu prorektora lub prodziekana stosuje się przepisy ustępów 1 i 2.