Rozdział XVII. Kolegia elektorów

§ 100

 1. Kolegium elektorów Uniwersytetu jest organem wyborczym, składającym się z przedstawicieli wszystkich grup społeczności Uniwersytetu w następujących proporcjach:
  1. przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego stanowią 50% składu kolegium,
  2. przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich stanowią 25% składu kolegium,
  3. przedstawiciele studentów i doktorantów stanowią 20% składu kolegium, przy czym liczebność obu tych grup jest proporcjonalna do ogólnej liczby studentów i doktorantów w Uniwersytecie,
  4. przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi stanowią 5% składu kolegium.
 2. W kolegium elektorów Uniwersytetu obsadza się dwieście mandatów.
 3. Rozdziału mandatów w kolegium elektorów dokonuje uczelniana komisja wyborcza proporcjonalnie do liczebności grup pracowniczych w poszczególnych jednostkach
 4. organizacyjnych Uniwersytetu oraz liczby studentów i doktorantów w poszczególnych wydziałach.
 5. Członkowie kolegium elektorów są przedstawicielami tej grupy społeczności Uniwersytetu, przez którą zostali wybrani na czas trwania kadencji, bez względu na zmianę swojego statusu w trakcie trwania kadencji. Nie dotyczy to przypadków utraty biernego prawa wyborczego.

§ 101

 1. Kolegium elektorów wydziału jest organem wyborczym, składającym się z wszystkich nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnionych na wydziale jako podstawowym miejscu pracy oraz z przedstawicieli pozostałych grup społeczności wydziału — w następujących proporcjach:
  1. nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego stanowią więcej niż 50% składu kolegium,
  2. przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich stanowią co najmniej 20% składu kolegium,
  3. przedstawiciele studentów i doktorantów stanowią co najmniej 20% składu kolegium, przy czym liczebność obu tych grup jest proporcjonalna do ogólnej liczby studentów i doktorantów na wydziale,
  4. przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi stanowią co najmniej 5% składu kolegium.
 2. Liczebność kolegium elektorów wydziału ustala rada wydziału.
 3. Rozdziału mandatów pomiędzy przedstawicielami grup społeczności wydziału w kolegium elektorów dokonuje wydziałowa komisja wyborcza.
 4. W przypadku zwiększenia się w trakcie kadencji liczby członków kolegium elektorów, o których mowa w ustępie 1 pkt 1, lub zaistnieniem innych zdarzeń skutkujących naruszeniem wymagań, określonych w ustępie 1, wydziałowa komisja wyborcza postanawia o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających.

§ 102

 1. Wybory przedstawicieli poszczególnych grup społeczności Uniwersytetu lub wydziału do odpowiedniego kolegium elektorów przeprowadza się na zebraniach wyborczych organizowanych dla danej grupy odpowiednio przez wydziałowe lub pozawydziałowe komisje wyborcze albo przez komisje wyborcze samorządu studenckiego i samorządu doktorantów.
 2. Do wyboru przedstawicieli studentów i doktorantów do kolegium elektorów stosuje się § 90.
 3. Kadencja kolegium elektorów rozpoczyna się w dniu pierwszego posiedzenia w roku wyborów i trwa do dnia poprzedzającego zwołanie pierwszego posiedzenia nowo wybranego kolegium elektorów.
 4. Kolegium elektorów może funkcjonować, gdy obsadzonych jest co najmniej 80% mandatów i gdy są w nim reprezentowane wszystkie grupy odpowiednio społeczności Uniwersytetu lub społeczności wydziału.

§ 103

 1. Inauguracyjne posiedzenie kolegium elektorów Uniwersytetu zwołuje przewodniczący uczelnianej komisji wyborczej.
 2. W ramach posiedzenia, o którym mowa w ustępie 1, kolegium elektorów wybiera ze swojego grona w głosowaniu tajnym przewodniczącego kolegium. Kandydata na stanowisko przewodniczącego może zgłosić każdy członek kolegium, a także przewodniczący uczelnianej komisji wyborczej.
 3. Przed wyborem przewodniczącego kolegium wybiera ono ze swego grona w głosowaniu jawnym komisję skrutacyjną oraz protokolanta.
 4. Do czasu wyboru przewodniczącego kolegium obradami kieruje przewodniczący uczelnianej komisji wyborczej.
 5. W posiedzeniach kolegium elektorów mogą uczestniczyć — z głosem doradczym w sprawach procedury wyborczej — członkowie uczelnianej komisji wyborczej.
 6. Przepisy ustępów 1-5 stosuje się odpowiednio do kolegium elektorów wydziału.

§ 104

 1. Posiedzenia organizacyjne, prezentacyjne i wyborcze kolegium elektorów Uniwersytetu zwołuje jego przewodniczący.
 2. W przypadku wszczęcia procedury odwołania organu jednoosobowego lub potrzeby wyboru tego organu, przewodniczący kolegium elektorów zwołuje posiedzenie organizacyjne, na którym ustala się stan obsadzenia mandatów elektorskich.
 3. Kolegium elektorów może postanowić o przeprowadzeniu odpowiednich wyborów uzupełniających w celu obsadzenia wakujących mandatów elektorskich. Do wyborów uzupełniających stosuje się § 102 ustęp 1.
 4. W przypadku wygaśnięcia mandatu przewodniczącego kolegium elektorów posiedzenie organizacyjne tego kolegium zwołuje przewodniczący uczelnianej komisji wyborczej. Przepis § 103 ustęp 2 i 4 stosuje się odpowiednio.