Rozdział XVI. Komisje wyborcze

§ 93

 1. Wybory przeprowadzają:
  1. uczelniana komisja wyborcza,
  2. wydziałowe komisje wyborcze,
  3. pozawydziałowe komisje wyborcze.
 2. Do odpowiednich komisji wyborczych samorządu studenckiego i samorządu doktorantów stosuje się § 90.

§ 94

 1. Uczelnianą komisję wyborczą powołuje senat nie później niż w styczniu ostatniego roku swej kadencji, ustalając jej skład liczbowy, zapewniający odpowiednią reprezentację jednostek organizacyjnych Uniwersytetu oraz określonych grup społeczności Uniwersytetu.
 2. Przewodniczącego uczelnianej komisji wyborczej wybiera senat. Na pierwszym posiedzeniu komisja wybiera ze swego grona zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 3. Funkcji członka uczelnianej komisji wyborczej nie można łączyć z kandydowaniem w Uniwersytecie na stanowiska rektora i prorektorów oraz dziekana.
 4. Wyrażenie przez członka komisji wyborczej zgody na kandydowanie na stanowiska wymienione w ustępie 3 oznacza rezygnację z członkostwa w komisji. Senat może na jego miejsce powołać inną osobę.
 5. Uczelniana komisja wyborcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
 6. Uczelniana komisja wyborcza funkcjonuje do dnia poprzedzającego powołanie przez senat nowej komisji.

§ 95

Uczelniana komisja wyborcza organizuje wybory, a w szczególności:

 1. uchwala regulamin wyborczy,
 2. powołuje pozawydziałowe komisje wyborcze,
 3. ustala zasady wyboru elektorów i przedstawicieli do senatu spośród pracowników niezatrudnionych na wydziałach,
 4. czuwa nad prawidłowością przebiegu wyborów,
 5. sprawuje nadzór nad działalnością wydziałowych i pozawydziałowych komisji wyborczych, rozpatrując odwołania od rozstrzygnięć tych komisji,
 6. dokonuje wykładni przepisów niniejszego tytułu statutu oraz regulaminu wyborczego, a także rozstrzyga inne wątpliwości związane z wyborami,
 7. stwierdza nieważność czynności wyborczych w razie nieprawidłowego ich przebiegu,
 8. stwierdza dokonanie wyboru członków kolegium elektorów Uniwersytetu,
 9. ustala i ogłasza listę kandydatów na rektora,
 10. stwierdza dokonanie wyboru rektora i prorektorów,
 11. wykonuje inne czynności zlecone przez kolegium elektorów Uniwersytetu,
 12. zabezpiecza dokumentację wyborów.

 

§ 96

 1. Wydziałową komisję wyborczą powołuje rada wydziału nie później niż w lutym ostatniego roku swej kadencji, ustalając jej skład liczbowy, zapewniający odpowiednią reprezentację określonych grup społeczności wydziału.
 2. Przewodniczącego wydziałowej komisji wyborczej wybiera rada wydziału. Na pierwszym posiedzeniu komisja wybiera ze swego grona zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 3. Funkcji członka wydziałowej komisji wyborczej nie można łączyć z członkostwem w uczelnianej komisji wyborczej oraz z kandydowaniem na wydziale na stanowisko z wyboru. Wyrażenie przez członka komisji wyborczej zgody na kandydowanie na stanowisko z wyboru oznacza rezygnację z członkostwa w komisji. Rada wydziału może na jego miejsce powołać inną osobę.
 4. Wydziałowa komisja wyborcza zachowuje mandat do powołania nowej komisji przez radę wydziału następnej kadencji.

§ 97

 1. Wydziałowa komisja wyborcza organizuje wybory na wydziale, a w szczególności:
  1. ustala kalendarz wyborczy z uwzględnieniem terminów określonych w regulaminie wyborczym,
  2. czuwa nad prawidłowym przebiegiem wyborów,
  3. rozstrzyga wątpliwości związane z wyborami,
  4. stwierdza dokonanie wyboru członków kolegium elektorów będących przedstawicielami grup społeczności wydziału,
  5. ustala i ogłasza listę kandydatów na dziekana,
  6. stwierdza dokonanie wyboru dziekana i prodziekanów,
  7. wykonuje inne czynności zlecone przez uczelnianą komisję wyborczą lub kolegium elektorów wydziału,
  8. zabezpiecza dokumentację wyborów.
 2. Wydziałowa komisja wyborcza organizuje także wybory w instytutach, dokonując odpowiednio czynności określonych w ustępie 1 pkt. 1-8.
 3. Wydziałowa komisja wyborcza wykonuje inne obowiązki określone w statucie.

§ 98

 1. Pozawydziałowe komisje wyborcze powołuje uczelniana komisja wyborcza w jednostkach organizacyjnych, w których nie działają wydziałowe komisje wyborcze — nie później niż w lutym ostatniego roku kadencji, ustalając ich skład liczbowy, zapewniający odpowiednią reprezentację tych jednostek.
 2. Przewodniczących pozawydziałowych komisji wyborczych wybiera uczelniana komisja wyborcza.
 3. Do pozawydziałowych komisji wyborczych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wydziałowych komisji wyborczych.

§ 99

 1. Wyborcy przysługuje w terminie siedmiu dni od podjęcia decyzji przez wydziałową komisję wyborczą skarga na jej rozstrzygnięcie. Skargę wnosi się do uczelnianej komisji wyborczej, z powiadomieniem przewodniczącego wydziałowej komisji wyborczej. Uczelniana komisja wyborcza rozpatruje skargę niezwłocznie.
 2. Wydziałowej komisji wyborczej przysługuje w terminie siedmiu dni od podjęcia decyzji przez uczelnianą komisją wyborczą skarga na jej rozstrzygnięcie dotyczące czynności wyborczych na wydziale. Skargę wnosi się do senatu za pośrednictwem rektora, z powiadomieniem przewodniczącego uczelnianej komisji wyborczej. Senat rozpatruje skargę na najbliższym posiedzeniu.