Rozdział XV. Przepisy ogólne

§ 82

 1. Czynne prawo wyborcze przysługuje:
  1. nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy,
  2. pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi
  3. studentom,
  4. doktorantom.
 2. W wyborach przedstawicieli określonej grupy społeczności Uniwersytetu czynne prawo wyborcze przysługuje członkom tej grupy.

§ 83

 1. Z zastrzeżeniem § 110 ustęp 1-2 i § 115 bierne prawo wyborcze przysługuje:
  1. nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli sześćdziesiątego siódmego roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł profesora - siedemdziesiątego roku życia.
  2. pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy,
  3. studentom,
  4. doktorantom.
 2. W wyborach przedstawicieli określonej grupy społeczności Uniwersytetu bierne prawo wyborcze przysługuje członkom tej grupy.

§ 84

 1. Wybory organów jednoosobowych oraz przedstawicieli określonej grupy społeczności Uniwersytetu odbywają się na zebraniach wyborczych.
 2. Zebranie wyborcze zwołuje przewodniczący odpowiedniej komisji wyborczej, z zastrzeżeniem § 104 ustęp 1.
 3. Z zastrzeżeniem § 103 ustęp 2 i 3 zebranie wyborcze otwiera przewodniczący komisji, który przeprowadza wybory przewodniczącego zebrania i sekretarza.
 4. Czas i miejsce zebrania wyborczego podaje się do wiadomości w takim terminie i w taki sposób, aby wyborca miał możliwość wzięcia udziału w wyborach.
 5. Z przebiegu zebrania wyborczego sporządza się protokół.

§ 85

 1. Zgłaszanie kandydatów odbywa się na zebraniu wyborczym, z zastrzeżeniem § 106 ustęp 1 i § 110 ustęp 4. Każdy wyborca ma prawo do zgłoszenia kandydata.
 2. Warunkiem zgłoszenia kandydata jest wyrażenie przez niego zgody na kandydowanie.
 3. Nazwiska kandydatów umieszcza się na karcie do głosowania w układzie alfabetycznym.

§ 86

 1. Głosowanie w wyborach jest tajne.
 2. W wyborach organów jednoosobowych wyborca pozostawia na karcie do głosowania jedno nieskreślone nazwisko kandydata, na którego głosuje. Pozostawienie na karcie do głosowania więcej niż jednego nazwiska powoduje nieważność głosu.
 3. W wyborach przedstawicieli określonej grupy społeczności Uniwersytetu wyborca pozostawia na karcie do głosowania nieskreślone nazwiska kandydatów, na których głosuje. Pozostawienie na karcie do głosowania większej liczby nazwisk niż liczba mandatów do obsadzenia, powoduje nieważność głosu. W razie skreślenia przez wyborcę wszystkich nazwisk głos traktuje się jako ważny, oddany przeciwko wszystkim kandydatom.

§ 87

 1. W wyborach organów jednoosobowych do ważności wyboru wymagany jest udział w głosowaniu co najmniej połowy uprawnionych.
 2. W wyborach organów jednoosobowych za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał więcej niż połowę ważnych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów przeprowadza się na tym samym zebraniu wyborczym głosowanie ponowne. W głosowaniu ponownym na karcie do głosowania umieszcza się dwóch kandydatów, którzy uzyskali kolejno najwięcej głosów, albo wszystkich kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów albo tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów łącznie z tymi, którzy uzyskali drugą w kolejności liczbę głosów.

§ 88

 1. W wyborach przedstawicieli określonej grupy społeczności Uniwersytetu za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, uzyskując zarazem bezwzględną większość głosów. Jeżeli nie wszystkie mandaty zostały obsadzone z powodu nieuzyskania bezwzględnej większości głosów, przeprowadza się na tym samym zebraniu wyborczym głosowanie ponowne dotyczące nieobsadzonych mandatów.
 2. Jeżeli w wyborach przedstawicieli określonej grupy społeczności Uniwersytetu dwóch lub więcej kandydatów uzyskało tę samą liczbę głosów, a nie ma do obsadzenia tylu mandatów, o przyznaniu mandatu decyduje losowanie przeprowadzone przez przewodniczącego zebrania wyborczego.

§ 89

 1. Wyniki wyborów ustala co najmniej trzyosobowa komisja skrutacyjna, wybrana spośród uczestników zebrania wyborczego. Członek komisji skrutacyjnej nie może być kandydatem.
 2. Komisja skrutacyjna wybiera spośród swego grona przewodniczącego. Przewodniczący sporządza protokół ustalenia wyników wyborów i ogłasza te wyniki.

§ 90

Tryb wyboru oraz czas trwania kadencji przedstawicieli studentów i doktorantów w organach kolegialnych Uniwersytetu i jego jednostek organizacyjnych określa odpowiednio regulamin samorządu studenckiego i regulamin samorządu doktorantów.

§ 91

 1. Kalendarz wyborczy, zasady podziału mandatów między jednostki organizacyjne Uniwersytetu oraz inne szczegółowe rozwiązania dotyczące przeprowadzania wyborów, nieuregulowane w przepisach niniejszego statutu, określa każdorazowo regulamin wyborczy uchwalany przez uczelnianą komisję wyborczą i zatwierdzany przez senat nie później niż na dwa miesiące przed terminem wyboru rektora. Regulamin wyborczy podaje się do wiadomości społeczności Uniwersytetu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 2. Wątpliwości dotyczące procentowego udziału przedstawicieli określonej grupy społeczności Uniwersytetu w kolegium elektorów podstawowej jednostki organizacyjnej lub w organie kolegialnym rozstrzyga odpowiednia komisja wyborcza.

§ 92

Obsługę organizacyjną wyborów zapewniają organy jednoosobowe Uniwersytetu lub jego podstawowych jednostek organizacyjnych poprzez działania administracji Uniwersytetu lub tych jednostek.