Rozdział XIX. Wybory przedstawicieli do organów kolegialnych

§ 120

 1. Wybory przedstawicieli poszczególnych grup społeczności Uniwersytetu do senatu przeprowadza się na zebraniach wyborczych organizowanych dla danej grupy odpowiednio przez wydziałowe lub pozawydziałowe komisje wyborcze albo przez komisje wyborcze samorządu studenckiego i samorządu doktorantów.
 2. Do wyboru przedstawicieli studentów i doktorantów do senatu stosuje się § 90.
 3. Liczbę mandatów przypadających danej grupie społeczności, rozdzielonych między jednostki organizacyjne Uniwersytetu, określa uczelniana komisja wyborcza.

§ 121

 1. Wybory przedstawicieli poszczególnych grup społeczności wydziału do rady wydziału przeprowadza się na zebraniach wyborczych organizowanych dla danej grupy odpowiednio przez wydziałowe komisje wyborcze albo przez komisje wyborcze samorządu studenckiego i samorządu doktorantów.
 2. Do wyboru przedstawicieli studentów i doktorantów do rady wydziału stosuje się § 90.
 3. Liczbę mandatów przypadających danej grupie społeczności określa wydziałowa komisja wyborcza.

§ 122

Wyboru przedstawicieli danej grupy społeczności wydziału do senatu i do rady wydziału dokonuje się na tym samym zebraniu wyborczym.

§ 123

 1. Mandat przedstawiciela do organu kolegialnego, będącego pracownikiem Uniwersytetu, wygasa w trakcie kadencji w razie:
  1. śmierci,
  2. utraty biernego prawa wyborczego,
  3. zrzeczenia się mandatu,
  4. zawieszenia w pełnieniu obowiązków ze względu na wszczęcie postępowania karnego lub dyscyplinarnego,
  5. prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej nagany z pozbawieniem prawa do pełnienia funkcji kierowniczych w Uniwersytecie.
 2. Mandat przedstawiciela studentów i doktorantów do organu kolegialnego wygasa w trakcie kadencji w razie:
  1. śmierci,
  2. utraty biernego prawa wyborczego,
  3. zrzeczenia się mandatu,
  4. prawomocnego orzeczenia co najmniej kary dyscyplinarnej nagany z ostrzeżeniem.
 3. Właściwe jednostki organizacyjne Uniwersytetu oraz odpowiednie rady samorządu studentów i doktorantów niezwłocznie informują przewodniczącego organu kolegialnego o wygaśnięciu mandatu.
 4. Wygaśnięcie mandatu przedstawiciela do organu kolegialnego stwierdza odpowiednio senat lub rada wydziału.

§ 124

 1. W przypadku wygaśnięcia w trakcie kadencji mandatu członka organu kolegialnego przeprowadza się wybory uzupełniające.
 2. Do wyborów uzupełniających do organu kolegialnego stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego tytułu statutu.