Rozdział XIV Dziekan i prodziekani

§ 77

 1. Dziekan powoływany jest w drodze wyborów.
 2. Kandydat na dziekana powinien posiadać tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

§ 78

 1. Dziekan, kierując działalnością wydziału i reprezentując go na zewnątrz, wykonuje następujące kompetencje:
  1. w zakresie ustalonym przez rektora podejmuje decyzje dotyczące mienia i gospodarki wydziału,
  2. dba o sprawne funkcjonowanie wydziału, przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie wydziału,
  3. zapewnia wykonanie uchwał senatu i rady wydziału,
  4. sprawuje nadzór nad działalnością badawczą i dydaktyczną wydziału, dbając o jego rozwój naukowy i jak najwyższą jakość prowadzonych na nim studiów,
  5. sprawuje nadzór nad administracją wydziału,
  6. prowadzi politykę kadrową wydziału,
  7. podejmuje decyzje dotyczące studentów i doktorantów,
  8. opracowuje strategię rozwoju wydziału zgodną ze strategią rozwoju Uniwersytetu,
  9. podejmuje inne decyzje, o których mowa w ustawie lub w niniejszym statucie.
 2. Dziekan podejmuje decyzje w innych sprawach dotyczących wydziału niż określone w ustępie 1, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawy lub niniejszy statut do kompetencji innych organów Uniwersytetu.
 3. Dziekan jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów wydziału.
 4. Funkcji dziekana nie można łączyć z funkcją dyrektora instytutu lub jego zastępcy.

§ 79

 1. Prodziekani powoływani są w drodze wyborów.
 2. Kandydaci na prodziekanów muszą posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.
 3. Na Wydziale Radia i Telewizji oraz na Wydziale Artystycznym kandydatem na prodziekana może być pracownik naukowo-dydaktyczny nieposiadający stopnia lub tytułu naukowego.

§ 80

 1. Dziekan kieruje działalnością wydziału przy pomocy nie więcej niż trzech prodziekanów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek dziekana pozytywnie zaopiniowany przez radę wydziału, rektor może wyrazić zgodę na utworzenie dodatkowego stanowiska prodziekana.
 2. Dziekan powierza prodziekanom wykonywanie określonych zadań.
 3. Dziekan wyznacza prodziekana, który ma działać w jego zastępstwie w przypadku przejściowych przeszkód w wypełnianiu obowiązków przez dziekana.
 4. Po zasięgnięciu opinii rady wydziału dziekan, za zgodą rektora, może powoływać kierowników studiów, powierzając im wykonywanie określonych zadań.

§ 81

 1. Organem doradczym dziekana jest kolegium dziekańskie, w którego skład wchodzą prodziekani oraz inne osoby wskazane przez dziekana. Na wydziałach, w których utworzono instytuty, w skład kolegium wchodzą także dyrektorzy instytutów. Dziekan zwołuje posiedzenia kolegium w miarę potrzeb.
 2. Dziekan może powoływać komisje dziekańskie, określając ich zadania.
 3. Dziekan może ustanawiać pełnomocników do wykonywania określonych zadań niepowierzonych prodziekanom lub kierownikom studiów.