Rozdział II. Tradycje i zwyczaje akademickie

§ 12

 1. Herbem Uniwersytetu jest umieszczony w błękitnym polu tarczy złoty orzeł, a pod nim skrzyżowane srebrne berła rektorskie.
 2. Herb Uniwersytetu będący znakiem prawnie chronionym jest umieszczony na sztandarze Uniwersytetu. Wolno go również umieszczać w odpowiednich pomieszczeniach Uniwersytetu, na oficjalnych drukach i wydawnictwach oraz na Medalu i Odznace Uniwersytetu.
 3. W uzasadnionych przypadkach rektor może wyrazić zgodę na umieszczenie herbu Uniwersytetu w innych miejscach lub na wykorzystanie go w inny sposób.
 4. Wzorzec herbu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego statutu.

§ 13

 1. Uroczystym symbolem Uniwersytetu jest jego sztandar, używany tylko w podniosłych okolicznościach, zwłaszcza tych, o których mowa w § 24.
 2. Sztandar Uniwersytetu może być używany również podczas ceremonii pogrzebowej profesora Uniwersytetu lub innej osoby wielce dla Uniwersytetu zasłużonej.
 3. Sztandarowi Uniwersytetu towarzyszy zawsze poczet sztandarowy złożony ze studentów. Udział w poczcie stanowi formę wyróżnienia i jest zaszczytnym obowiązkiem studenta.
 4. Wygląd sztandaru Uniwersytetu określa załącznik nr 2 do niniejszego statutu.

§ 14

 1. Symbolem Uniwersytetu jest jego flaga.
 2. Flagę Uniwersytetu umieszcza się na budynkach należących do Uniwersytetu lub w miejscach określonych przez rektora.
 3. Wzór flagi stanowi załącznik nr 3 do niniejszego statutu.

§ 15

 1. Logo Uniwersytetu stanowią stylizowane litery UŚ.
 2. Logo Uniwersytetu jest znakiem prawnie chronionym. Szczegółowe zasady dotyczące sposobu używania logo określa rektor.
 3. Wzór logo stanowi załącznik nr 4 do niniejszego statutu.

§ 16

 1. Najwyższą godnością nadawaną przez Uniwersytet jest tytuł doktora honoris causa. Tytuł ten nadawany jest uchwałą senatu osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauki, kultury i sztuki albo innych dziedzin życia społecznego na wniosek rady wydziału, uprawnionego do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego.
 2. Rada wydziału przedstawia wniosek o wszczęcie procedury nadania tytułu doktora honoris causa oraz kandydatury co najmniej trzech recenzentów i kandydaturę promotora w przewodzie.
 3. Senat przed podjęciem uchwały zasięga opinii co najmniej trzech powołanych przez siebie recenzentów, wyznacza też promotora.
 4. Uchwały senatu i rady wydziału podejmowane są większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ich statutowych składów.
 5. Uroczystość nadania tytułu odbywa się zgodnie z tradycją Uniwersytetu.
 6. Nadanie tytułu wpisuje się do „Księgi Doktorów Honoris Causa Uniwersytetu Śląskiego”.

§ 17

 1. Wybitnemu uczonemu lub wybitnemu twórcy, który wniósł znaczny wkład w rozwój Uniwersytetu lub w rozwój współpracy Uniwersytetu z krajowymi lub zagranicznymi ośrodkami naukowymi, może być nadany tytuł honorowego profesora Uniwersytetu.
 2. Profesor honorowy ma prawo wygłaszania w Uniwersytecie wykładów otwartych. Ma też prawo do używania tytułu „Profesor honorowy Uniwersytetu Śląskiego”.
 3. Tryb postępowania w sprawie nadania tytułu honorowego profesora Uniwersytetu oraz sposób dodatkowego uhonorowania określa senat.

§ 18

 1. Pracownikom Uniwersytetu, którzy uzyskali wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne, może być przyznana nagroda PRO SCIENTIA ET ARTE.
 2. Każdego roku przyznaje się nie więcej niż dwie nagrody: jedną dla artysty lub uczonego reprezentującego nauki humanistyczno-społeczne i jedną dla uczonego reprezentującego nauki matematyczno-przyrodnicze lub techniczne.
 3. Tryb postępowania w sprawie przyznania nagrody oraz sposób dodatkowego uhonorowania laureatów określa senat.

§ 19

 1. Osobie lub instytucji szczególnie zasłużonej dla rozwoju Uniwersytetu może być przyznany „Medal Uniwersytetu Śląskiego”.
 2. Uchwałę o przyznaniu Medalu podejmuje senat po zasięgnięciu opinii Kapituły Medalu.
 3. Tryb postępowania w sprawie przyznania Medalu oraz skład Kapituły Medalu określa senat.

§ 20

 1. Osobie lub instytucji szczególnie zasłużonej dla rozwoju Uniwersytetu może być przyznana złota lub srebrna odznaka „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego”.
 2. Uchwałę o przyznaniu odznaki podejmuje senat po zasięgnięciu opinii Kapituły Odznaki.
 3. Członków Kapituły Odznaki powołuje senat.
 4. Tryb postępowania w sprawie przyznania odznak określa rektor.

§ 21

 1. Wydziałowi lub instytutowi mającemu uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego może być uchwałą senatu nadane imię i nazwisko osoby nieżyjącej jako jego patrona. Uchwała taka służy ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub działalnością wydziału albo instytutu. Podejmowana jest na wniosek rady wydziału albo rady instytutu.
 2. Uchwała, o której mowa w ustępie 1, może być podjęta najwcześniej po upływie trzech lat od śmierci osoby, o którą chodzi. Wymaga ona uprzedniej zgody małżonka osoby, o którą chodzi, oraz jej dzieci, w razie ich braku rodziców.
 3. Uchwały, o których mowa w ustępie 1, podejmowane są większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków składu osobowego organu podejmującego uchwałę.
 4. Przepisy ustępów 1-3 stosuje się odpowiednio do nadania imienia i nazwiska osoby nieżyjącej jako patrona auli, sali wykładowej lub seminaryjnej, laboratorium, biblioteki lub czytelni.
 5. Przepisy ustępów 1 i 3 stosuje się odpowiednio przy podejmowaniu uchwał o umieszczeniu na terenie Uniwersytetu tablicy pamiątkowej poświęconej osobie nieżyjącej.

§ 22

Absolwenci Uniwersytetu, jego pracownicy, studenci i doktoranci, pracownicy emerytowani, doktorzy honoris causa, osoby odznaczone Medalem Uniwersytetu Śląskiego oraz honorowi profesorowie Uniwersytetu mają prawo do noszenia znaczka uniwersyteckiego, zawierającego wizerunek herbu Uniwersytetu.

§ 23

 1. Jeżeli doktor Uniwersytetu przez czterdzieści lat od chwili uzyskania stopnia naukowego doktora działał dla dobra społeczeństwa, może nastąpić uroczyste odnowienie jego dyplomu doktorskiego.
 2. Uchwałę o odnowieniu dyplomu podejmuje rada wydziału. Decyduje ona zarazem o sposobie jego wręczenia. Dyplom podpisują rektor i dziekan.

§ 24

 1. Uroczystościami uniwersyteckimi są:
  1. „Święto Uniwersytetu” przypadające w dniu 8 czerwca, upamiętniające datę powołania Uniwersytetu,
  2. doroczna, ogólnouczelniana inauguracja roku akademickiego połączona z immatrykulacją nowo przyjętych studentów,
  3. akt promocji doktora honoris causa,
  4. wręczenie dyplomu doktora habilitowanego,
  5. akt promocji na stopień doktora,
  6. odnowienie dyplomu doktora uzyskanego w Uniwersytecie,
  7. akt wręczenia dyplomów ukończenia studiów wyróżniającym się absolwentom Uniwersytetu.
 2. Treść i forma uroczystości uniwersyteckich nawiązują do tradycji i zwyczajów akademickich.
 3. Pieśniami wykonywanymi w czasie uroczystości uniwersyteckich obok hymnu państwowego są „Gaude Mater Polonia” i „Gaudeamus igitur”.

§ 25

 1. Członkowie senatu posiadający tytuł naukowy profesora, stopień naukowy doktora habilitowanego, doktora nauk oraz byli rektorzy podczas uroczystości uniwersyteckich używają tóg jako tradycyjnych strojów akademickich. Również osoby promowane na stopień doktora oraz osoby, którym wręczany jest dyplom doktora habilitowanego, używają tóg w czasie promocji.
 2. Rektor, prorektor i dziekani noszą podczas uroczystości uniwersyteckich insygnia pełnionych funkcji.

§ 26

 1. Toga, czworokątny biret i rękawiczki rektora są koloru czerwonego. Toga ma purpurowe obszycie, a mucet wykonany jest z imitacji futra gronostajów. Rektor na prawej dłoni nosi złoty pierścień z herbem Uniwersytetu.
 2. Togi prorektorów są koloru czarnego z purpurowymi obszyciami, a ich czworokątne birety są koloru czerwonego. Mucety są koloru czerwonego z obszyciami wykonanymi z imitacji futra z gronostajów.
 3. Togi i czworokątne birety dziekanów są koloru czarnego. Mucety tóg dziekanów mają kolory oznaczające wydziały:
  1. Wydział Artystyczny — amarantowy
  2. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska — ciemnozielony
  3. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji — jasnoszary
  4. Wydział Filologiczny — granatowy
  5. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach — piaskowy
  6. Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii — wrzosowy
  7. Wydział Nauk Społecznych — czerwony
  8. Wydział Nauk o Ziemi — brązowy
  9. Wydział Pedagogiki i Psychologii — fioletowy
  10. Wydział Prawa i Administracji — czarny
  11. Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego — jasnozielony
  12. Wydział Teologiczny — szaroniebieski.
 4. Togi byłych rektorów są koloru bordowego, czworokątne birety są koloru czerwonego, a mucety koloru ciemnoczerwonego.
 5. Togi i czworokątne birety osób, o których mowa w § 25 ustęp 1, są koloru czarnego.
 6. Stroje pedli są koloru szarego; berety okrągłe, miękkie, w kolorze zielonym.