Przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej (regulamin z 14.05.2012)

1. Co to jest ?

Student, który nie zdąży złożyć pracy dyplomowej w określonym przez Regulamin terminie może wystąpić z prośbą o wyznaczenie późniejszego terminu złożenia pracy. Student obowiązany jest złożyć pracę dyplomową nie później niż do dnia 15 marca na studiach kończących się w semestrze zimowym i do 25 września na studiach kończących się w semestrze letnim.

2. Wymagane dokumenty:

  • podanie z prośbą o przedłużenie terminu składania pracy dyplomowej pozytywnie zaopiniowane przez promotora pracy.

3. Opłaty:

brak opłat

4. Kto może ubiegać się?

Student, który nie zdążył złożyć pracy dyplomowej w semestrze zimowym do 15 marca, bądź też w semestrze letnim do 25 września, może złożyć wniosek z prośbą o przesunięcie terminu.

5. Gdzie należy złożyć dokument?

Dziekanat

6. Jak starać się?

  • napisz podanie odpowiednio do dziekana/prodziekana/kierownika studiów z prośba o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej,
  • nie zapomnij uzasadnić swojej prośby,
  • musisz uzyskać zgodę promotora pracy i jego podpis na podaniu,
  • złóż odręczny podpis na podaniu,
  • oddaj podanie do dziekanatu.

7. Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie po złożeniu podania.

8. Tryb odwoławczy:

Rektor (§ 36 ust. 3 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim)

9. Podstawa prawna:

§ 29 ust. 4 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim z dnia 14 maja 2012r.

10. Informacje uzupełniające:

  • w razie długiej nieobecności promotora, która może wpłynąć na opóźnienie terminu złożenia pracy przez studenta, dziekan powinien wyznaczyć osobę, która przejmie obowiązek kierowania pracą,
  • jeśli zmiana promotora nastąpiła w okresie 6 miesięcy przed terminem ukończenia studiów, taka sytuacja może być podstawą do przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej,
  • student, który nie złożył pracy dyplomowej w wyznaczonym terminie, zostaje skreślony z listy studentów. Jeśli jednak uzyskał zaliczenia ze wszystkich modułów i złożył indeks w dziekanacie, może wznowić studia w celu przystąpienia do egzaminu dyplomowego w terminie nie dłuższym niż 3 lata.
ZałącznikWielkość
przedluzenie_terminu_skladania_pracy_dyplomowej.pdf115.85 KB

Dostarczył: Biuro Wsparcia Studenta; e-mail: bws@us.edu.pl