Przedłużenie sesji poprawkowej (regulamin z 14.05.2012)

1. Co to jest?

Jeśli student nie zaliczy w określonym przez Regulamin terminie semestru może wystąpić z wnioskiem do dziekana o przedłużenie terminu. Należy pamiętać, że zaliczenie semestru zimowego powinno nastąpić nie później niż do 15 marca, a zaliczenie semestru letniego lub roku nie później niż do 25 września. Dziekan w uzasadnionych przypadkach może przedłużyć ten termin.

2. Wymagane dokumenty:

  • podanie do dziekana z prośbą o przedłużenie terminu zaliczenia semestru zimowego/letniego.

3. Opłaty

brak opłat

4. Kto może ubiegać się o przedłużenie semestru?

Osoba, która nie zaliczyła semestru w terminie określonym przez Regulamin studiów i potrafi właściwie uzasadnić przyczynę niezaliczenia semestru

5. Gdzie należy złożyć dokument?

Dziekanat

6. Jak starać się o przedłużenie semestru?

  • napisz podanie do dziekana/prodziekana/kierownika studiów z prośbą o przedłużenie semestru letniego/zimowego,pamiętaj uzasadnić swój przypadek,
  • złóż odręczny podpis na podaniu,
  • oddaj podanie do dziekanatu.

7. Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie po złożeniu prośby.

8. Tryb odwoławczy:

Rektor/Prorektor ds. kształcenia i studentów (§ 36 ust. 2 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim z dnia 14 maja 2012r)

9. Podstawa prawna:

§ 21 ust.5 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim z dnia 14 maja 2012 r.

10. Informacje uzupełniające:

Student jest zobowiązany do uczestniczenia w zajęciach następnego semestru od jego początku bez względu na termin zaliczenia poprzedniego semestru.

ZałącznikWielkość
przedluzenie_semestru.pdf141.81 KB

Dostarczył: Biuro Wsparcia Studenta; e-mail: bws@us.edu.pl