Powtarzanie przedmiotu / semestru

1. Co to jest ?

Zgodnie z Regulaminem studiów w Uniwersytecie Śląskim student, który nie zdołał zaliczyć przedmiotu albo semestru może wystąpić do dziekana z prośbą o skierowanie go na powtarzanie przedmiotu i warunkowy wpis na następny semestr, bądź też o skierowanie na powtarzanie semestru. Należy pamiętać, że powtarzanie nie może dotyczyć przedmiotu kontynuowanego w semestrze następnym. W ramach wpisu warunkowego termin zaliczenia nie może być dłuższy niż semestralny lub roczny cykl realizacji przedmiotu niezaliczonego, zaś sam wpis na kolejny semestr jest dopuszczalny jedynie w przypadku niezaliczenia jednego przedmiotu w danym semestrze. Jednak niezaliczenie innego przedmiotu w kolejnym semestrze nie wyłącza możliwości uzyskania wpisu warunkowego na następny semestr.

2. Wymagane dokumenty:

  • podanie z prośbą o wyrażenie zgody na powtarzanie przedmiotu i warunkowy wpis,

bądź też:

  • podanie z prośbą o wyrażenie zgody na powtarzanie semestru.

3. Opłaty:

tak

4. Kto może ubiegać się?

Student, który nie zaliczył semestru.

5. Gdzie należy złożyć dokument?

Dziekanat

6. Jak starać się?

  • napisz podanie do dziekana/prodziekana/kierownika studiów z prośba o zgodę na powtarzanie przedmiotu bądź semestru na podstawie odpowiedniego punktu Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim,
  • sprawdź wysokość opłaty jaką musisz uiścić - wysokość opłat określona jest stosownym zarządzeniem Rektora,
  • ustal termin wniesienia opłaty na wydziale,
  • złóż odręczny podpis i oddaj podanie do dziekanatu.

7. Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie po złożeniu podania.

8. Tryb odwoławczy:

Rektor (§ 37 ust. 2 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim)

9. Podstawa prawna:

§ 25 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim

10. Informacje uzupełniające:

  • każde niezaliczenie przedmiotu powtarzanego traktowane jest jako wykorzystanie jednego powtarzania semestru,
  • w stosunku do studenta, który nie zaliczył pierwszego semestru studiów, dziekan wydaje decyzję o skreśleniu go z listy studentów, a w szczególnych sytuacjach – decyzję o powtarzaniu przedmiotu lub semestru,
  • w przypadku takiej zmiany planu studiów, która uniemożliwia powtórzenie niezaliczonego przedmiotu dziekan określa sposób jego zaliczenia,
  • w sytuacji powtarzania przez studenta semestru przedmioty, z których student uprzednio uzyskał ocenę pozytywną, uważa się za zaliczone.
ZałącznikWielkość
Powtarzanie_przedmiotu_i_warunkowy_wpis.pdf50.86 KB
Powtarzanie_semestru.pdf48.93 KB

Dostarczył: Biuro Wsparcia Studenta; e-mail: bws@us.edu.pl