Powtarzanie modułów / semestru (regulamin z 14.05.2012)

1. Co to jest ?

Zgodnie z Regulaminem studiów w Uniwersytecie Śląskim student, który nie zdołał zaliczyć całości lub części modułów w ramach danego semestru może ubiegać się o ich powtarzanie. Jeżeli łączna liczba punktów ECTS z niezaliczonych modułów nie przekracza 8, student ma prawo ubiegać się o powtarzanie tych modułów i warunkowy wpis na kolejny semestr. Jeśli łączna liczba punktów ECTS przekracza 8, student może ubiegać się o skierowanie na powtarzanie semestru.

Decyzja o skierowaniu na powtarzanie semestru może być wydana:

 • nie więcej niż dwukrotnie w stosunku do studenta będącego na studiach pierwszego stopnia,
 • jeden raz w stosunku do studenta będącego na studiach drugiego stopnia,
 • nie więcej niż trzykrotnie w przypadku studenta będącego na jednolitych studiach magisterskich.

W przypadku niezaliczenia przez studenta ostatniego semestru seminarium dyplomowego, zasady i decyzję o powtarzaniu semestru ustala dziekan w porozumieniu z promotorem pracy dyplomowej.

 

2. Wymagane dokumenty:

 • podanie z prośbą o wyrażenie zgody na powtarzanie modułu i warunkowy wpis,
  bądź też:
 • podanie z prośbą o wyrażenie zgody na powtarzanie semestru.

3. Opłaty:

tak

4. Kto może ubiegać się?

Student, który nie zaliczył semestru.

5. Gdzie należy złożyć dokument?

Dziekanat

6. Jak starać się?

 • napisz podanie do dziekana/prodziekana/kierownika studiów z prośba o zgodę na powtarzanie modułu bądź semestru na podstawie odpowiedniego punktu Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim,
 • sprawdź wysokość opłaty jaką musisz uiścić - wysokość opłat określona jest stosownym zarządzeniem Rektora,
 • ustal termin wniesienia opłaty na wydziale,
 • złóż odręczny podpis i oddaj podanie do dziekanatu.

7. Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie po złożeniu podania.

8. Tryb odwoławczy:

Rektor (§ 36 ust. 2 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim z dnia 14 maja 2012 r.)

9. Podstawa prawna:

§ 25 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim z dnia 14 maja 2012r.

10. Informacje uzupełniające:

 • termin zaliczenia modułu w ramach wpisu warunkowego nie może być dłuższy niż semestralny lub roczny cykl realizacji modułu niezaliczonego,
 • niezaliczenie innego modułu w kolejnym semestrze nie wyłącza możliwości uzyskania wpisu warunkowego na następny semestr,
 • jeśli student nie zaliczył pierwszego semestru studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, dziekan wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów, a w szczególnych sytuacjach dziekan może wydać decyzję o powtarzaniu modułu lub semestru,
 • w przypadku powtarzania semestru student zobowiązany jest osiągnąć jedynie te efekty kształcenia, z których nie uzyskał oceny pozytywnej.
ZałącznikWielkość
powtarzanie_modulu_i_warunkowy_wpis.pdf116.27 KB
powtarzanie_semestru.pdf117.4 KB

Dostarczył: Biuro Wsparcia Studenta; e-mail: bws@us.edu.pl