Pierwszy termin egzaminu w sesji poprawkowej (regulamin z 14.05.2012)

1. Co to jest?

W przypadku nieuzyskania zaliczenia z modułu kończącego się egzaminem w danym semestrze, studentowi przysługują dwa dodatkowe terminy zaliczenia: pierwszy i drugi (poprawkowy). Terminy te powinny poprzedzać termin egzaminu poprawkowego. Dziekan w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na przystąpienie do pierwszego terminu egzaminu w trakcie sesji poprawkowej.

2. Wymagane dokumenty:

  • podanie do dziekana z prośbą o zgodę na przystąpienie do pierwszego terminu egzaminu z modułu kończącego się egzaminem, w trakcie sesji poprawkowej.

3. Opłaty:

brak opłat

4. Kto może ubiegać się?

Osoba, która nie zaliczyła określonego modułu w terminie określonym przez egzaminatora.

5. Gdzie należy złożyć dokument?

Dziekanat

6. Jak starać się?

  • napisz podanie do dziekana/prodziekana/kierownika studiów z prośbą o wyrażenie zgody na przystąpienie do pierwszego terminu egzaminu w trakcie sesji poprawkowej,pamiętaj uzasadnić swój przypadek,
  • złóż odręczny podpis na podaniu,
  • oddaj podanie do dziekanatu.

7. Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie po złożeniu prośby.

8. Tryb odwoławczy:

Rektor/Prorektor ds. kształcenia i studentów (§ 36 ust. 2 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim z dnia 14 maja 2012r)

9. Podstawa prawna:

§ 21 ust.4 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim z dnia 14 maja 2012r

10. Informacje uzupełniające:

  • dziekan może zasięgnąć opinii egzaminatora co do wyrażenia zgody na przystąpienie studenta do pierwszego terminu egzaminu w trakcie sesji poprawkowej,
  • terminy egzaminów oraz sposób ogłaszania ich wyników ustala egzaminator w porozumieniu ze studentami, przy czym niedopuszczalne jest wyznaczenie terminów dwóch i więcej egzaminów w tym samym dniu dla studentów tego samego kierunku, specjalności, formy, poziomu i roku studiów,
  • student jest zobowiązany do uczestniczenia w zajęciach następnego semestru od jego początku bez względu na termin zaliczenia poprzedniego semestru.

 

ZałącznikWielkość
pierwszy_termin_egzaminu_w_sesji_poprawkowej.pdf141.31 KB

Dostarczył: Biuro Wsparcia Studenta; e-mail: bws@us.edu.pl