Pisma okólne Rektora

 • w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji
 • w sprawie wprowadzenia wzoru porozumienia o wykonywaniu przez wolontariuszy świadczeń na rzecz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • w sprawie obowiązku udostępniania audytorowi wewnętrznemu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wyników audytów i kontroli zewnętrznych
 • zmieniające pismo okólne w sprawie wysokości stawek wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i zlecone
 • w sprawie wysokości stawek wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i zlecone
 • w sprawie wysokości opłat pobieranych od studentów i doktorantów za wydanie dokumentów
 • w sprawie harmonogramów postępowania kwalifikacyjnego i miejsca składania dokumentów przez kandydatów na studia w roku akademickim 2012/2013
 • w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne wnoszonych przez cudzoziemców w roku akademickim 2012/2013
 • w sprawie ustalenia stawki podstawowej i wysokości nagród rektora dla nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku 2012.
 • w sprawie udostępniania wewnętrznych aktów prawnych ogólnouczelnianych (zarządzeń rektora, pism okólnych i obwieszczeń)
 • w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2012/2013
 • w sprawie powołania zespołów opiniujących opisy efektów kształcenia
 • w sprawie określenia wzorów umów cywilnoprawnych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego w roku 2012
 • w sprawie wysokości opłat za wydanie dyplomu doktorskiego i habilitacyjnego