Pisma okólne Rektora

 • w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2015/2016
 • w sprawie ustalenia stawki podstawowej i wysokości nagród rektora dla nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku 2015
 • w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach nowego wzoru karty słuchacza
 • w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach nowego wzoru indeksu doktoranta
 • w sprawie wysokości opłat za wydanie dyplomu doktorskiego i habilitacyjnego
 • w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania i wdrożenia Karty Nauczyciela Akademickiego
 • w sprawie wysokości maksymalnych stawek wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i zlecone na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
 • zmieniające pismo okólne w sprawie określenia wzorów umów cywilnoprawnych obowiązujących w Uniwersytecie Śląskim
 • w sprawie powołania Komisji ds. studiów podyplomowych
 • w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne wnoszonych przez cudzoziemców w roku akademickim 2014/2015.
 • zmieniające pismo okólne w sprawie określenia wzorów umów o dzieło i przeniesienia autorskich praw majątkowych
 • zmieniające pismo okólne w sprawie określenia wzorów umów cywilnoprawnych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2014/2015
 • zmieniające pismo okólne w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji
 • w sprawie ustalenia stawki podstawowej i wysokości nagród rektora dla nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku 2014