Pisma okólne Rektora

 • w sprawie dopuszczalności przejścia na wniosek nauczyciela akademickiego zatrudnionego na podstawie stosunku pracy z grupy pracowników badawczo-dydaktycznych do grupy pracowników dydaktycznych
 • w sprawie określenia obowiązującego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach wzoru umowy o świadczenie usług, zawieranej z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą
 • zmieniające pismo okólne w sprawie powołania Zespołu ds. Kształcenia Nauczycieli
 • zmieniające pismo okólne w sprawie określenia wzorów umów cywilnoprawnych obowiązujących w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie ustalenia wysokości kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w roku akademickim 2018/2019
 • w sprawie określenia wzorów umów cywilnoprawnych obowiązujących w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • zmieniające pismo okólne w sprawie określenia wzorów umów cywilnoprawnych obowiązujących w Uniwersytecie Śląskim
 • zmieniające pismo okólne w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2018/2019
 • w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2018/2019
 • w sprawie ustalenia stawki podstawowej i wysokości nagród rektora dla nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku 2018
 • w sprawie rządowego projektu ustawy o jawności życia publicznego
 • w sprawie powołania stałej Komisji ds. mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego i zatrudniania na stanowisku profesora nadzwyczajnego osób bez tytułu naukowego profesora
 • zmieniające pismo okólne w sprawie powołania Komisji ds. Studiów Doktoranckich
 • w sprawie ustalenia wysokości kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w roku akademickim 2017/2018
 • w sprawie ustalenia wzoru druku "Zaświadczenia o przebiegu studiów doktoranckich"