Pisma okólne Rektora

 • w sprawie ustalenia wysokości kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w roku akademickim 2020/2021
 • w sprawie powołania Komisji do spraw kształcenia na odległość w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
 • mieniające pismo okólne w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2020/2021.
 • ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2020/2021
 • w sprawie nadania upoważnień do rozstrzygnięć w przedmiocie przyznawania zapomóg z funduszu stypendialnego
 • w sprawie powołania Międzykomisyjnego zespołu do spraw opracowania kryteriów kluczowych procesów kadrowych
 • w sprawie określenia procedury postępowania poprzedzającej złożenie wniosku o przeprowadzenie postępowania o nadanie tytułu profesora i wniesienia opłaty za jej przeprowadzenie.
 • zmieniające pismo okólne w sprawie ogólnych zasad podziału środków wydzielonych z części badawczej subwencji na prowadzenie badań i utrzymanie potencjału badawczego
 • w sprawie określenia procedury postępowania w sprawie przeprowadzenia postępowania o nadanie tytułu profesora w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie ogólnych zasad podziału środków wydzielonych z części badawczej subwencji na prowadzenie badań i utrzymanie potencjału badawczego
 • zmieniające pismo okólne w sprawie dopuszczalności przejścia na wniosek nauczyciela akademickiego zatrudnionego na podstawie stosunku pracy z grupy pracowników badawczo-dydaktycznych do grupy pracowników dydaktycznych
 • w sprawie ustalenia wysokości kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w roku akademickim 2019/2020
 • w sprawie ustalenia wzoru wniosku studenta o udzielenie urlopu zdrowotnego
 • dotyczące możliwości awansowania na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych nauczycieli akademickich zatrudnionych w tych grupach pracowniczych na stanowisku adiunkta oraz awansowania na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych nauczycieli akademickich zatrudnionych w tych grupach na stanowisku asystenta i posiadających stopień naukowy doktora
 • w sprawie sposobu postępowania z hologramami do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) i Elektronicznej Legitymacji Doktoranta (ELD) jako drukami ścisłego zarachowania w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach