Pisma okólne prorektorów

 • w sprawie zobowiązań kierowników projektów oraz kierowników jednostek realizujących projekty i zadania finansowane lub współfinansowane ze środków zewnętrznych
 • w sprawie ustalenia procedury dotyczącej poprawy przepływu informacji w zakresie realizacji zakupów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie ujednolicenia formuły wpisu w suplemencie do dyplomu dla absolwentów, którzy uzyskali przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela.
 • w sprawie zasad dokumentowania gratyfikacji dla osób biorących udział w badaniu oraz wprowadzenia procedury rozliczania wynagrodzeń dla osób biorących udział w badaniu w ramach realizowanych projektów badawczych
 • w sprawie należytego przechowywania danych i dokumentów związanych z realizacją projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • w sprawie przechowywania i archiwizacji dokumentów elektronicznych związanych z procedurą udzielania zamówień publicznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie obiegu faktur elektronicznych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • w sprawie składania wniosków o dofinansowanie przez pracowników jednostek Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w ramach programu Horyzont 2020 (w tym ERC Grants) oraz innych programów Komisji Europejskiej.
 • w sprawie składania przez jednostki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wniosków o dofinansowanie, w ramach programów i konkursów objętych pomocą de minimis
 • w sprawie ustalenia metodologii wyliczenia dodatku specjalnego w oparciu o stawkę godzinową za jedną godzinę dydaktyczną
 • w sprawie dostaw i usług realizowanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
 • w sprawie zobowiązań kierowników projektów oraz kierowników jednostek realizujących projekty współfinansowane ze środków krajowych i międzynarodowych na lata 2014–2020
 • w sprawie wypłaty dodatków do wynagrodzeń ze środków przyznanych w ramach konkursu MNiSW pod nazwą „Premia na Horyzoncie” na działania wspomagające uczestnictwo jednostek naukowych w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 i programie Euratom
 • w sprawie: zobowiązań kierowników projektów oraz kierowników jednostek realizujących projekty współfinansowane w ramach funduszy strukturalnych na lata 2007–2013
 • w sprawie rekrutacji na studia podyplomowe.