Pisma okólne prorektorów

  • w sprawie obiegu faktur elektronicznych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
  • w sprawie składania wniosków o dofinansowanie przez pracowników jednostek Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w ramach programu Horyzont 2020 (w tym ERC Grants) oraz innych programów Komisji Europejskiej.
  • w sprawie składania przez jednostki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wniosków o dofinansowanie, w ramach programów i konkursów objętych pomocą de minimis
  • w sprawie ustalenia metodologii wyliczenia dodatku specjalnego w oparciu o stawkę godzinową za jedną godzinę dydaktyczną
  • w sprawie dostaw i usług realizowanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
  • w sprawie zobowiązań kierowników projektów oraz kierowników jednostek realizujących projekty współfinansowane ze środków krajowych i międzynarodowych na lata 2014–2020
  • w sprawie wypłaty dodatków do wynagrodzeń ze środków przyznanych w ramach konkursu MNiSW pod nazwą „Premia na Horyzoncie” na działania wspomagające uczestnictwo jednostek naukowych w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 i programie Euratom
  • w sprawie: zobowiązań kierowników projektów oraz kierowników jednostek realizujących projekty współfinansowane w ramach funduszy strukturalnych na lata 2007–2013
  • w sprawie rekrutacji na studia podyplomowe.