Publiczne obrony prac doktorskich

Uchwały Senatu UŚ regulujące tryb postępowania w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, a także zasad ustalania opłat za postępowania eksternistyczne.

 

 • Sytuacja rodzinna i szkolna uczniów o różnym poziomie kompetencji społecznych. Analiza porównawcza.
  12.10.2021 - 11:00

 • Badanie wpływu modyfikacji architektury molekularnej na właściwości dielektryczne prostych cieczy van der waalsowskich
  08.10.2021 - 13:00

 • Characterization of Arabidopsis species from metalliferous and non-metalliferous sites in Southern Poland
  08.10.2021 - 09:00

 • Przemiany tradycyjnej obrzędowości dorocznej w wybranych regionach etnograficznych Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego
  06.10.2021 - 13:00

 • Nauczyciele i szkoła w percepcji dzieci z układu ryzyka (na przykładzie wybranego miasta z Górnego Śląska)
  05.10.2021 - 09:30

 • Constraints on neutrino mixing from matrix theory
  01.10.2021 - 09:00

 • Litologiczne i paleoklimatyczne warunki kształtowania peryglacjalnych pokryw zwietrzelinowych w Sudetach Wschodnich
  30.09.2021 - 09:30

 • Poetyka i stomatologia. Transdziedzinowe badanie zjawisk bruksizmu
  29.09.2021 - 09:30

 • Toward a spectroscopy-based approach for estimating time elapsed since bloodstains deposition - Development of a novel framework for blood evidence evaluation
  28.09.2021 - 14:00

 • Monitoring i ocena ryzyka ekologicznego na terenach miejskich w oparciu o wybrane wskaźniki ekologiczne
  28.09.2021 - 10:00

 • The professional status of conference interpreters in the Republic of Ireland: A qualitative study
  27.09.2021 - 13:00

 • Związki koordynacyjne wybranych jonów metali przejściowych z ligandami triiminowymi - synteza, struktura, właściwości fotoluminescencyjne i magnetyczne oraz aktywność katalityczna i biologiczna
  24.09.2021 - 13:00

 • Percepcja i realizacja fonologicznego kontrastu dźwięczności w angielskich i chińskich spółgłoskach zwarto-wybuchowych przez Polaków
  24.09.2021 - 10:00

 • Czasowo-przestrzenna charakterystyka pożaru zwałowisk odpadów po eksploatacji węgla kamiennego
  23.09.2021 - 12:00

 • Petrografia i chemia stałych zanieczyszczeń paliw grillowych wraz z opracowaniem standardów optycznych do ich identyfikacji
  16.09.2021 - 13:00

 • Badanie promieniowania wtórnego wytworzonego przez wiązki terapeutyczne, generowane przez liniowe akceleratory medyczne, w kontekście optymalizacji ochrony radiologicznej osób pracujących w ośrodkach realizujących teleradioterapię
  16.09.2021 - 09:30

 • System identyfikacji domieszek i dodatków w materiałach opałowych oraz odpadach powstałych w wyniku ich spalania
  15.09.2021 - 13:00

 • Projekt wysokowydajnej energetycznie mieszanki pelletu drzewnego do kotłów małej mocy charakteryzującej się niską emisją zanieczyszczeń
  15.09.2021 - 09:30

 • Ekopedologiczne skutki użytkowania ziemi na obszarze Beskidu Śląskiego
  13.09.2021 - 10:00

 • Efektywność holistycznej metody nauczania emisji głosu
  20.07.2021 - 14:30