Publiczne obrony prac doktorskich

Uchwały Senatu UŚ regulujące tryb postępowania w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, a także zasad ustalania opłat za postępowania eksternistyczne.

 

 • Zasada sprawiedliwości, a podatkowe aspekty funkcjonowania spółek prawa handlowego
  15.11.2021 - 13:30

 • „Szkoła Specjalna” (1924-2017) – monografia prasoznawcza
  15.11.2021 - 09:30

 • Teofila z Jabłonowskich Sapieżyna (1742-1816) – życie prywatne i działalność publiczna
  09.11.2021 - 13:30

 • Poczucie honoru u góralek i górali podhalańskich
  08.11.2021 - 13:00

 • Odpowiedzialność cywilnoprawna za szkody doznane przed urodzeniem
  08.11.2021 - 09:00

 • Badania dynamiki molekularnej układów nisko- i wysokocząsteczkowych w układach porowatych
  05.11.2021 - 09:00

 • Zasada 3R w polskim prawodawstwie ochrony zwierząt doświadczalnych
  04.11.2021 - 12:00

 • Zwilżalność warstw Al2O3 kształtowanych do zastosowań tribologicznych
  02.11.2021 - 09:30

 • Związki allilowe w syntezie tripodstawionych izoksazolin
  29.10.2021 - 10:00

 • Usprawnienie algorytmu Poszukiwania Harmonii w celu rozwiązywania wybranych wariacji problemu komiwojażera
  28.10.2021 - 13:30

 • Leksyka melioratywna w blogach parentingowych (na materiale języka polskiego i słowackiego)
  27.10.2021 - 13:00

 • Otto Strasser i jego myśl polityczna. Między socjalizmem a nacjonalizmem 1919 – 1974
  26.10.2021 - 13:30

 • Modification of dielectric properties in selected inorganic-organic hybrid compounds under high-pressure conditions
  25.10.2021 - 13:00

 • Rola zasobów podmiotowych i zasobów środowiska pracy w poczuciu subiektywnego dopasowania do organizacji w grupie zawodowej rekruterów
  25.10.2021 - 09:30

 • Queerując tłumaczenie -teoretyczne podstawy i strategie tłumaczenia queerowego
  21.10.2021 - 13:30

 • Analiza udziału białek ściany komórkowej w odpowiedzi na stres temperaturowy u modelowego gatunku trawy Brachypodium distachyon
  20.10.2021 - 10:00

 • Nowe stopy Heuslera o możliwych zastosowaniach spintronicznych
  19.10.2021 - 14:00

 • Przepowiadanie słowa Bożego w Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce po Soborze Watykańskim II. Studium homiletyczne
  18.10.2021 - 13:00

 • The role of entropy in the description of relaxation dynamics of ionic liquids
  15.10.2021 - 13:00

 • Modyfikowane membrany krzemionkowo-celulozowe w zatężaniu i oznaczaniu śladowych ilości pierwiastków techniką rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej z dyspersją energii
  12.10.2021 - 13:00