Publiczne obrony prac doktorskich

Uchwały Senatu UŚ regulujące tryb postępowania w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, a także zasad ustalania opłat za postępowania eksternistyczne.

 

 • L’espace dans le roman néogothique d’expression française de la seconde moitié du XXᵉ siècle
  03.11.2020 - 10:00

 • Prawne aspekty pomocy publicznej w sektorze rolnym
  27.10.2020 - 13:00

 • Właściwości fizykochemiczne spinelu ZnCr2Se4 domieszkowanego wybranymi pierwiastkami d - i f - elektronowymi
  27.10.2020 - 09:30

 • Projektowanie i synteza fenyloetynylofenylo-azometyn o potencjalnych zastosowaniach w analityce oraz farmacji
  26.10.2020 - 13:30

 • Jednostki samorządu terytorialnego beneficjentami środków Unii Europejskiej na wspieranie rozwoju obszarów wiejskich
  26.10.2020 - 11:00

 • Dowód nielegalny w postępowaniu cywilnym
  26.10.2020 - 09:00

 • Eko-logika. Pojmowanie wspólnoty w perspektywie posthumanizmu
  23.10.2020 - 09:30

 • Charakter i uwarunkowania postaw homoseksualnych kobiet wobec tworzenia rodzin z wyboru i rodzicielstwa
  22.10.2020 - 13:00

 • Oddziaływanie krótkołańcuchowych kwasów organicznych i wybranych olejków eterycznych na parametry rozwojowe i behawior strąkowca czteroplamego Callosobruchus maculatus (F.).
  22.10.2020 - 09:00

 • Struktura graficzna pisma ręcznego kobiet
  20.10.2020 - 13:00

 • Ultrastruktura ściany komórek epidermy łuski cebuli Allium cepa oraz jej odkształcenia towarzyszące plazmolizie i deplazmolizie
  19.10.2020 - 10:00

 • Cytomorfologiczne i fizjologiczne przemiany leżące u podstaw nabywania embriogenicznej kompetencji przez eksplantaty paproci drzewiastej Cyathea delgadii Sternb.
  16.10.2020 - 13:00

 • Systemy adresatywne Korei Południowej i Polski jako składnik etykiety na przykładzie sfery akademickiej i biznesowej
  13.10.2020 - 13:00

 • Badanie rozpuszczalności amorficznych substancji leczniczych w matrycach polimerowych z wykorzystaniem spektroskopii dielektrycznej
  13.10.2020 - 09:00

 • Konsekwencje przekształcenia indywidualnej działalności gospodarczej w materialnym prawie podatkowym
  12.10.2020 - 14:15

 • Niepełnosprawność w polskim prawie podatkowym
  12.10.2020 - 12:30

 • Wpływ immobilizacji komórek bakteryjnych na biodegradację naproksenu
  12.10.2020 - 09:30

 • Wykorzystanie wyników instytucjonalnej ewaluacji polityki spójności Unii Europejskiej w debacie politycznej. Analiza przypadku Sejmiku Województwa Śląskiego w latach 2010-2018
  09.10.2020 - 09:00

 • Badanie wpływu oddziaływań molekularnych na dynamikę i kinetykę reakcji izomeryzacji zachodzących w modelowych układach przygotowanych w formie amorficznej
  05.10.2020 - 14:30

 • Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania procesu demokratyzacji Ukrainy w latach 1991-2016
  30.09.2020 - 10:00