Publiczne obrony prac doktorskich

Uchwały Senatu UŚ regulujące tryb postępowania w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, a także zasad ustalania opłat za postępowania eksternistyczne.

 

 • Partnerstwo publiczno-prywatne w ochronie zdrowia
  14.06.2021 - 09:30

 • Żydzi w pamięci zbiorowej współczesnych mieszkańców Zabrza i Gliwic
  11.06.2021 - 10:00

 • Wpływ warunków technologicznych na właściwości tytanianu sodowo-bizmutowego Na0,5Bi0,5TiO3
  10.06.2021 - 09:00

 • Wpływ aktywności sejsmicznej łuku Karpat oraz Wschodnich Alp na występowanie silnych zjawisk sejsmicznych w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym
  08.06.2021 - 13:00

 • Charakterystyka obszarów podatnych na występowanie wieloletniej zmarzliny z zastosowaniem metody inwersyjnego obrazowania oporności na przykładzie rejonu podszczytowego Babiej Góry, przedpola Storglaciaren (Tarfala) oraz zlewni Fuglebekken (Spitsbergen)
  08.06.2021 - 09:30

 • Transport properties of disordered quantum chains with many-body interactions
  02.06.2021 - 09:30

 • Model regionalnej biblioteki cyfrowej na przykładzie Śląskiej Biblioteki Cyfrowej
  28.05.2021 - 13:00

 • Regionalizm w muzyce rockowej. Z dziejów popkultury muzycznej na Śląsku
  28.05.2021 - 09:30

 • Biodegradacja mieszaniny lotnych związków organicznych (LZO) w kompaktowym bioreaktorze trójfazowym (KBT) oraz wstępne badania korozji materiałowej w środowisku reakcji
  26.05.2021 - 09:30

 • Prawda, apologia, misja. Pneumatyczna eklezjologia w pismach Romano Guardiniego
  24.05.2021 - 13:00

 • Opracowanie sposobów detekcji paleopożarów na podstawie sprzężenia metod petrograficznych i geochemicznych
  21.05.2021 - 10:00

 • Zagadnienie ryzyka zawierzenia realizowanego w strukturze koła hermeneutycznego w teologicznej refleksji Claude'a Geffré
  19.05.2021 - 13:00

 • W strukturach lęku - rozważania graficzne
  19.05.2021 - 09:30

 • Paleontologia, tafonomia i środowisko pogrzebania stawonogów z dolnego famenu kamieniołomu Kowala, Góry Świętokrzyskie
  18.05.2021 - 13:00

 • Prawo interpretacyjne
  18.05.2021 - 09:30

 • Uwarunkowania świadomości metodologicznej psychologów i studentów psychologii
  17.05.2021 - 14:00

 • Różnorodność zgrupowań bezkręgowców wodnych oraz flory i zbiorowisk roślinnych wybranych typów abiotycznych rzek o różnym stopniu przekształceń antropogenicznych (Górny Śląsk i tereny przyległe)
  17.05.2021 - 09:30

 • Twórczość Zygmunta Krzyżanowskiego w kontekście heterografii
  13.05.2021 - 13:00

 • Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych jako instrument prawnej ochrony kompetencji jednostek samorządu terytorialnego
  10.05.2021 - 13:30

 • Sportowa działalność gospodarcza. Pomiędzy regulacją, a reglamentacją
  10.05.2021 - 09:30