Publiczne obrony prac doktorskich

Uchwały Senatu UŚ regulujące tryb postępowania w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora, a także zasad ustalania opłat za postępowania eksternistyczne.

 

 • Mikrospektroskopowe badania fluorescencyjne tkanki łącznej i jej patologii
  04.04.2022 - 10:00

 • Soteriologiczne znaczenie posłuszeństwa w ujęciu Josepha Ratzingera/Benedykta XVI
  29.03.2022 - 13:00

 • Impact of the High Electric Field on the Crystallisation Behavior of a Molecular Liquid, Vinyl Ethylene Carbonate
  28.03.2022 - 13:30

 • Zróżnicowanie flory roślin naczyniowych dawnych wyrobisk po wydobyciu rud kruszcowych jako lokalnych centrów różnorodności florystycznej na tle uwarunkowań siedliskowych
  28.03.2022 - 09:30

 • Synteza i badanie właściwości fizykochemicznych związków makrocyklicznych zawierających atomy siarki oraz tlenu lub azotu
  22.03.2022 - 10:00

 • Niezgoda na (prze)milczenie. O reportażach Małgorzaty Szejnert
  18.03.2022 - 13:00

 • Fikcja w służbie faktu. Aneks do inscenizowanego filmu dokumentalnego pt. "Ostatni bój"
  09.03.2022 - 11:00

 • Kształtowanie się i profesjonalizacja zawodu Trenera Biznesu i Coacha. Socjologiczne studium porównawcze polskiego i ukraińskiego rynku usług rozwojowych
  08.03.2022 - 13:00

 • Szkolne wyobcowanie. Inny Niziurski
  07.03.2022 - 09:00

 • Współpraca rozwojowa w polityce zagranicznej Polski w latach 1989-2020
  01.03.2022 - 13:00

 • Kontrola jakości środków ochrony roślin z wykorzystaniem technik chromatograficznych i elementów modelowania chemometrycznego
  01.03.2022 - 10:00

 • Identyfikacja źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na podstawie jakościowej i ilościowej charakterystyki substancji węglowej w pyle zawieszonym
  28.02.2022 - 09:30

 • Mimo negocjacji nie udało się osiągnąć zawieszenia broni.
  23.02.2022 - 13:00

 • Pytania w mowie dzieci – analiza lingwistyczno-logopedyczna
  21.02.2022 - 13:00

 • Szata roślinna grodzisk województwa śląskiego jako efekt uwarunkowań historycznych i aktualnego użytkowania
  16.02.2022 - 13:00

 • Analiza roli genu HvAB15 w odpowiedzi na stres suszy u jęczmienia (Hordeum vulgare L.)
  16.02.2022 - 09:30

 • Pamięć zbiorowa Sybiraków – emigrantów do Ameryki Północnej w świetle narracji autobiograficznych
  15.02.2022 - 13:00

 • Możliwość zastosowania metod fenomenologicznych w kognitywistyce
  14.02.2022 - 13:00

 • THE ROUSSEAUISM OF GILBERT KEITH CHESTERTON. CONTROVERSY OR HERESY? Roussoizm Gilberta Keitha Chestertona. Kontrowersja czy herezja?
  09.02.2022 - 13:00

 • Problem teologii solarnej Helios-Sol w literaturze, religii i filozofii antycznej
  07.02.2022 - 13:00