Kredyt studencki

1. Co to jest?

Kredyty studenckie mają w założeniach pozwolić na rozszerzenie dostępu do szkolnictwa wyższego dla studentów o niskich dochodach na osobę w rodzinie. Taki sposób dofinansowania edukacji na uczelni wyższej, pozwala na efektywne zwiększenie pomocy materialnej dla studentów. W ramach rządowego programu pomocy – Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich – udzielane są kredyty dla zainteresowanych studentów. Student zaciągający kredyt może liczyć na:

 • niskie oprocentowanie,
 • specjalne, preferencyjne zasady przyznawania kredytu,
 • pomoc w uzyskaniu kredytu ze strony banków,
 • możliwość umorzenia części lub całości kredytu,
 • spłatę dopiero po 2 latach od zakończenia studiów, chyba że pojawiły się inne okoliczności w trakcie odbywanych studiów,
 • możliwość poręczenia przez Bank Gospodarstwa Krajowego,
 • miesięczne transze kredytu przez 10 miesięcy w roku.

Poszczególne banki udzielające kredytu określają własne warunki zabezpieczenia spłaty.

2. Wymagane dokumenty - miejsce i terminy ich składania

 • Warunkiem otrzymania kredytu jest przedstawienie w banku dokumentu potwierdzającego status studenta/doktoranta: zaświadczenie o studiach. Zaświadczenia wydawane są w dziekanatach na wydziałach. Ostateczny termin składania dokumentów w banku upływa 15 listopada.  Podstawą ubiegania się o kredyt studencki są także: wniosek złożony w banku kredytującym wraz z potwierdzeniem dochodów rodziny studenta oraz dokumenty wymagane przez bank dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu;
   
 • W trakcie pobierania kredytu należy przedstawiać w banku ważną legitymację studencką/doktorancką, w terminach do 31 października i do 31 marca, w każdym roku akademickim. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku bank zaprzestaje wypłaty transz kredytu, a w dalszej kolejności, od następnego miesiąca rozpoczyna egzekwowanie spłaty kredytu. Podobnie dzieje się w momencie utraty statusu studenta lub doktoranta;
 • Niezwłocznie należy poinformować bank o fakcie wydłużenia się okresu studiów bądź przerwy w studiach z powodu:
  • urlopu (przerwa w zajęciach na uczelni),
  • niezaliczenia semestru/roku,
  • zawieszenia w prawach studenta/doktoranta;
 • Jeżeli studia przebiegły zgodnie z planem, wówczas bank poprosi o przekazanie zaświadczenia o ukończeniu studiów. Od tego momentu student/doktorant ma dwa lata na uruchomienie spłaty kredytu. Okres spłaty trwa nie krócej niż dwukrotność okresu, na jaki kredyt został zaciągnięty.

3. Kto może ubiegać się o kredyt?

Forma kredytu dotyczy wszystkich studentów zarówno studiów dziennych, zaocznych jak i uczestników studiów doktoranckich. Indeks uczelni wyższej to przepustka do starania się o kredyt. Ważne jest, aby naukę na studiach podjąć przed ukończeniem 25. roku życia. O kredyt mogą ubiegać się studenci pierwszego roku studiów bądź też studenci kolejnych lat. Należy pamiętać, iż na okres studiów otrzymać można tylko jeden kredyt. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego określa co roku miesięczny maksymalny dochód na osobę w rodzinie, powyżej którego kredyt nie zostaje przyznany.
Umowy kredytowe banki zawierają ze studentami do 31 marca.

4. Które banki udzielają kredytu?

Kredytów studenckich udzielają banki, które zdecydowały się podpisać umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego określającą zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich. Do tych banków należą:

 • PKO Bank Polski S.A.
 • Bank PEKAO S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 • SGB - Bank S.A

5. W jaki sposób uzyskać kredyt?

Na początku należy pomyśleć o założeniu konta bankowego, na które będą przelewane transze kredytu. Kolejnym krokiem jest wypełnienie odpowiedniego formularza w banku (wzór formularza określany jest przez bank). Ważne jest, aby sprawdzić jakie wymagania stawia bank, w którym składany jest wniosek. Przede wszystkim trzeba sprawdzić:

 • ilu poręczycieli wymaga bank i jakie są dla nich określone wymagania,
 • jakie dokumenty dostarczyć (np.: dotyczące dochodu),
 • jak wygląda sytuacja, kiedy poręczyciele nie spełniają warunków.

6. Dokumentowanie dochodu i zabezpieczenie kredytu

Wysokość miesięcznego dochodu przypadającego na członka rodziny jest istotnym czynnikiem branym pod uwagę przy decyzji kredytowej. Próg tego dochodu ogłaszany jest rokrocznie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Bank ma prawo wymagać przedstawienia odpowiedniego zabezpieczenia kredytu. Często sprowadza się to do poręczenia przez kilka osób. Jeśli okaże się, że znalezienie poręczycieli spełniających warunki ustalone przez bank powoduje kłopoty, można skorzystać z poręczenia udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

7. Podstawa prawna

8. Informacje dodatkowe

 • Do okresu studiów nie wlicza się urlopów, więc na czas przerwy od zajęć w uczelni bank zaprzestaje wypłaty transz kredytu;
 • Student może zrezygnować z wypłat kredytu, musi on jednak do końca studiów przedkładać do wglądu w banku ważną legitymację studencką;
 • W przypadku ukończenia studiów w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni, kredyt studencki zostanie umorzony w wysokości 20% kwoty pobranego kredytu ( studenci: Zarządzenie nr 76/2010 Rektora, doktoranci: Zarządzenie nr 77/2010 Rektora);
 • W przypadku trudnej sytuacji życiowej, bądź trwałej niezdolności do pracy kredyt może zostać umorzony w całości.
 • Więcej informacji można znaleźć na stronie
  http://www.bgk.com.pl/fundusz-pozyczek-i-kredytow-studenckich

 

ZałącznikWielkość
zalacznik_zaswiadczenie_doktoranci.pdf90.32 KB
zalacznik_zaswiadczenie_studenci.pdf90.1 KB

Dostarczył: Biuro Wsparcia Studenta; e-mail: bws@us.edu.pl
Zmodyfikował: ns, 25.10.2011