Kierownik projektu badawczego nr UMO-2018/29/B/ST8/02303 pt. „Nowe niestopowe nano-koniugaty metaliczne na nośnikach przestrzennych do procesów katalitycznej metanizacji i redukcji tlenków azotu” ogłasza konkurs otwarty na stanowisko doktoranta


Zgłoszenia przyjmowane są do 16 października 2019 roku.