Indywidualny Tok Studiów (ITS) (regulamin z 14.05.2012)

1. Co to jest ITS ?

 • organizacja studiów, która uwzględnia indywidualne zainteresowania studenta,
 • służy poszerzaniu wiedzy i horyzontów,
 • daje możliwości indywidualnego rozwoju poprzez bardziej bezpośredni kontakt z prowadzącymi zajęcia,
 • pozwala ukierunkować wykształcenie według własnych zainteresowań i zdolności,
 • polega na odpowiednim doborze modułów realizujących efekty kształcenia kierunku oraz dodatkowych efektów kształcenia – student w ramach ITS ma prawo korzystania z całej oferty edukacyjnej Uniwersytetu Śląskiego w zakresie studiów I i II stopnia, z zastrzeżeniem konieczności spełnienia wymagań wstępnych, jeśli zostały one określone dla danego modułu oraz posiadania stosownych zaświadczeń o stanie zdrowia, jeśli są one wymagane,
 • daje możliwość udziału studenta w pracach naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych.

2. Wymagane dokumenty:

 • podanie do dziekana z prośbą o ITS,
 • zgoda osoby, która podejmie się sprawowania formalnego nadzoru nad ITS (opiekun naukowy),
 • harmonogram toku studiów skomponowany wraz z proponowanym opiekunem naukowym.

3. Opłaty:

brak opłat

4. Kto może ubiegać się o ITS ?

 • osoba, która ukończyła pierwszy semestr studiów i uzyskała średnią ocen powyżej 4,0 (rada wydziału może podnieść wymaganą średnią ocen),
 • która została zatrudniona w Uczelni w konsekwencji zdobycia, indywidualnie lub w zespole, grantu na finansowanie działalności naukowej,
 • osoba, która ukończyła z oceną celującą studia pierwszego stopnia, po których kontynuuje naukę na studiach drugiego stopnia,
 • osoby, które są laureatami bądź finalistami olimpiad stopnia centralnego oraz laureatami konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich już od momentu rozpoczęcia studiów,
 • osoba, która posiada silną motywację do samodzielnego zdobywania wiedzy.

5. Gdzie należy złożyć dokument?

Dziekanat

6. Jak starać się o ITS?

 • znajdź nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku co najmniej adiunkta, który podejmie się roli Twojego opiekuna naukowego i będzie formalnie nadzorował Twój indywidualny tok studiów,
 • wraz z opiekunem skomponuj indywidualny plan studiów, określając przede wszystkim: realizowane efekty kształcenia oraz moduły w ramach których je osiągniesz,
 • zgoda opiekuna wraz z Twoją prośbą o ITS powinna trafić do dziekana/dyrektora jednostki dydaktycznej.

7. Termin załatwienia sprawy:

Najpóźniej początek semestru od którego student planuje rozpoczęcie studiów wg. ITS.

8. Tryb odwoławczy:

Rektor/Prorektor ds. kształcenia i studentów (§ 36 ust. 2 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim)

9. Podstawa prawna:

§ 14 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim z dnia 14 maja 2012r.

10. Informacje uzupełniające:

Studentowi z przyznanym ITS przysługują uprawnienia wynikające z § 12 ust. 4 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim z dnia 14 maja 2012 r. Studentowi przysługuje prawo do indywidualnego ustalenia z prowadzącymi zajęcia sposobu realizacji efektów kształcenia i ich weryfikacji, tak samo jak w przypadku IOS.


Dostarczył: Biuro Wsparcia Studenta; e-mail: bws@us.edu.pl