Indywidualny Tok Studiów

1. Co to jest ITS ?

 • organizacja studiów, która uwzględnia indywidualne zainteresowania studenta,
 • służy poszerzaniu wiedzy i horyzontów,
 • daje możliwości indywidualnego rozwoju poprzez bardziej bezpośredni kontakt z prowadzącymi zajęcia,
 • pozwala ukierunkować wykształcenie według własnych zainteresowań i zdolności.

2. Wymagane dokumenty:

 • podanie do dziekana z prośbą o ITS,
 • zgoda osoby, która podejmie się sprawowania formalnego nadzoru nad ITS (opiekun naukowy),
 • harmonogram toku studiów skomponowany wraz z proponowanym opiekunem naukowym.

3. Opłaty:

brak opłat

4. Kto może ubiegać się o ITS ?

 • osoba, która ukończyła pierwszy rok studiów pierwszego stopnia albo studiów jednolitych magisterskich lub pierwszy semestr studiów drugiego stopnia i uzyskała odpowiednio wysoką średnią (informację o wysokości średniej znajdziesz na wydziale /w jednostce dydaktycznej),
 • osoba, która posiada silną motywację do samodzielnego zdobywania wiedzy.

5. Gdzie należy złożyć dokument?

Dziekanat

6. Jak starać się o ITS?

 • znajdź nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku co najmniej adiunkta, który podejmie się roli Twojego opiekuna naukowego i będzie formalnie nadzorował Twój indywidualny tok studiów,
 • wraz z opiekunem skomponuj indywidualny harmonogram toku studiów, określając przede wszystkim: sposób i terminy realizacji zajęć ze wskazanych przedmiotów, ich zaliczeń i egzaminów, itp.,
 • zgoda opiekuna wraz z Twoją prośbą o ITS powinna trafić do dziekana /dyrektora jednostki dydaktycznej.

7. Termin załatwienia sprawy:


8. Tryb odwoławczy:

Rektor (§ 37 ust. 2 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim)

9. Podstawa prawna:

§ 10 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim

10. Informacje uzupełniające:

 


Dostarczył: Biuro Wsparcia Studenta; e-mail: bws@us.edu.pl