Indywidualne Dostosowanie Studiów (IDS) (regulamin z 14.05.2012)

1. Co to jest IDS ?

 • jest to forma pomocy polegająca na specjalnym trybie organizacji kształcenia,
 • skierowana jest do studentów, którzy znaleźli się w sytuacji uniemożliwiającej im kontynuowanie toku studiów na zasadach ogólnych ze względu na orzeczony charakter niepełnosprawności,
 • pozwala na indywidualne dostosowanie sposobów osiągania i weryfikacji efektów kształcenia do charakteru posiadanej niepełnosprawności,
 • przyznawane jest na jeden semestr lub na kilka semestrów, zgodnie z ważnością orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Student, któremu wyrażono zgodę na IDS musi ustalić z osobami prowadzącymi zajęcia dydaktyczne, sposób uczestnictwa i zaliczenia tych zajęć. Dotyczy to tych modułów, w przypadku których student stara się o IDS. Student, któremu przyznano IDS może wnioskować do dziekana wydziału o przyznanie tutora.

2. Wymagane dokumenty:

 • podanie z prośbą o IDS,
 • wykaz przedmiotów, dla których student ubiega się o zmianę w organizacji studiów.

3. Opłaty:

brak opłat

4. Kto może ubiegać się o IDS ?

Student legitymujący się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.

5. Gdzie należy złożyć dokument?

Dziekanat

6. Jak starać się o IDS?

 • napisz podanie odpowiednio do dziekana/prodziekana/kierownika studiów z prośba o przyznanie IDS,
 • uzasadnij swoją prośbę,
 • złóż odręczny podpis na podaniu,
 • wyszczególnij (np. w tabeli załączonej do wzoru podania) moduły, które będziesz realizował w trybie IDS,
 • ustal warunki zaliczenia z prowadzącymi zajęcia z modułów, dla których chcesz coś zmieniać w organizacji,
 • zbierz podpisy osób prowadzących pod ustalonymi warunkami i oddaj podanie do dziekanatu, jeśli potrzebujesz dodatkowego wsparcia napisz wniosek do dziekana/prodziekana/kierownika studiów o przyznanie tutora.

7. Termin załatwienia sprawy

Jeśli chcesz ubiegać się o IDS musisz złożyć pisemny wniosek, najlepiej zaraz po rozpoczęciu semestru. Dziekan podejmuje decyzję w ciągu 30 dni od rozpoczęcia semestru, dlatego podanie należy złożyć odpowiednio wcześniej.

8. Tryb odwoławczy:

Rektor/Prorektor ds. kształcenia i studentów (§ 36 ust. 2 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim)

9. Podstawa prawna:

§ 13 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim z dnia 14 maja 2012r.

10. Informacje uzupełniające:

 • Ustalenie terminu weryfikacji efektów kształcenia nie może wykraczać poza harmonogram przyjęty na danym kierunku studiów z zastrzeżeniem § 21 ust. 5: zaliczenie semestru zimowego powinno nastąpić nie później niż do 15 marca, a semestru letniego lub roku nie później niż do 25 września. Na wniosek studenta dziekan może przedłużyć te terminy. Student jest zobowiązany do uczestniczenia w zajęciach następnego semestru od jego początku bez względu na termin zaliczenia poprzedniego;
 • Student niepełnosprawny na początku każdego semestru ma obowiązek przekazać do dziekanatu ustalenia dotyczące sposobu uczestnictwa w zajęciach i warunków zaliczenia zajęć dydaktycznych. Niezłożenie w dziekanacie ustaleń na kolejny semestr oznacza, że student uczestnicy we wszystkich zajęciach na zasadach ogólnych.
ZałącznikWielkość
ids_dla_osob_niepelnosprawnych.pdf193.39 KB

Dostarczył: Biuro Wsparcia Studenta; e-mail: bws@us.edu.pl