Indywidualna Organizacja Studiów (IOS) (regulamin z 14.05.2012)

1. Co to jest IOS ?

 • jest to forma pomocy polegająca na specjalnym trybie organizacji kształcenia,
 • skierowana jest do studentów, którzy znaleźli się w sytuacji uniemożliwiającej im kontynuowanie toku studiów na zasadach ogólnych,
 • pozwala na indywidualne ustalenie sposobów realizacji efektów kształcenia przewidzianych dla danego modułu,
 • pozwala na indywidualne ustalenie terminu i sposobu weryfikacji efektów kształcenia,
 • przyznawana jest na jeden semestr.

IOS może dotyczyć wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów w danym semestrze, bądź tylko niektórych, wówczas w odniesieniu do pozostałych przedmiotów student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach na zasadach ogólnych. Student, któremu wyrażono zgodę na IOS nie musi uczestniczyć we wszystkich zajęciach na zasadach ogólnych. Musi jednak ustalić z prowadzącymi zajęcia dydaktyczne sposób uczestnictwa i zaliczenia tych modułów.

2. Wymagane dokumenty:

 • podanie z prośbą o IOS,
 • wykaz przedmiotów, dla których student ubiega się o zmianę w organizacji studiów.

3. Opłaty:

brak opłat

4. Kto może ubiegać się o IOS ?

 • student wychowujący dziecko,
 • student studiujący na drugim kierunku lub specjalności,
 • student przyjeżdżający do Uczelni w ramach wymiany międzyuczelnianej,
 • student powracający do Uczelni po wymianie międzyuczelnianej,
 • student mający inną, niż wymienione wyżej, sytuację pod warunkiem jej pisemnego uzasadnienia.

5. Gdzie należy złożyć dokument?

Dziekanat

6. Jak starać się o IOS?

 • napisz podanie odpowiednio do dziekana/prodziekana/kierownika studiów z prośba o przyznanie IOS,
 • uzasadnij swoją prośbę,
 • złóż odręczny podpis na podaniu,
 • wyszczególnij (np. w tabeli załączonej do wzoru podania) moduły, które będziesz realizował w trybie IOS,
 • ustal warunki zaliczenia z prowadzącymi zajęcia z modułów, dla których chcesz coś zmieniać w organizacji,
 • zbierz podpisy osób prowadzących pod ustalonymi warunkami i oddaj podanie do dziekanatu.

7. Termin załatwienia sprawy

Jeśli chcesz ubiegać się o IOS musisz złożyć pisemny wniosek, najlepiej zaraz po rozpoczęciu semestru. Dziekan podejmuje decyzję w ciągu 30 dni od rozpoczęcia semestru, dlatego podanie należy złożyć odpowiednio wcześniej. Jeśli złożysz wniosek po terminie, musisz umotywować, że Twój przypadek jest szczególny.

8. Tryb odwoławczy:

Rektor/Prorektor ds. kształcenia i studentów (§ 36 ust. 2 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim z dnia 14 maja 2012r.)

9. Podstawa prawna:

§ 12 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim z dnia 14 maja 2012r.

10. Informacje uzupełniające:

Ustalenie terminu weryfikacji efektów kształcenia nie może wykraczać poza harmonogram przyjęty na danym kierunku studiów z zastrzeżeniem § 21 ust. 5: zaliczenie semestru zimowego powinno nastąpić nie później niż do 15 marca, a semestru letniego lub roku nie później niż do 25 września. Na wniosek studenta dziekan może przedłużyć te terminy. Student jest zobowiązany do uczestniczenia w zajęciach następnego semestru od jego początku bez względu na termin zaliczenia poprzedniego;

ZałącznikWielkość
ios_klasyczny.pdf195.08 KB
ios_inne_przypadki.pdf193.96 KB

Dostarczył: Biuro Wsparcia Studenta; e-mail: bws@us.edu.pl