Egzaminy i zaliczenia (regulamin z 14.05.2012)

 1. Co to jest ?

Należy pamiętać, że okresem zaliczeniowym jest semestr. Tryb semestralny dotyczy także modułów trwających dłużej niż jeden semestr. Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie przez studenta zaliczeń wszystkich modułów w semestrze. Suma wszystkich punktów ECTS łącznie nie może wynosić mniej niż 30.  

Za zgodą dziekana zaliczenie modułu może nastąpić również w trakcie trwania semestru, jednak po zakończeniu zajęć dydaktycznych danego modułu. W przypadku nieuzyskania, któregoś z zaliczeń modułu kończącego się egzaminem, przysługują dwa dodatkowe terminy zaliczenia. Terminy o których mowa powinny poprzedzać termin egzaminu poprawkowego. 

Dla egzaminów wyznacza się dwa terminy: pierwszy i drugi (poprawkowy). W przypadku nie uzyskania zaliczenia egzaminu z modułu w pierwszym terminie przysługuje prawo do składania egzaminu drugiego (poprawkowego).
W uzasadnionych przypadkach osoba weryfikująca efekty kształcenia albo dziekan może przywrócić termin zaliczenia lub egzaminu. 
W pierwszej kolejności należy zwracać się do pracownika przeprowadzającego dane zaliczenie/egzamin. 

Jeśli student nie uzyska wpisu zaliczenia z modułu lub nie przystąpi do egzaminu otrzyma ocenę niedostateczną.

2. Wymagane dokumenty:

Podanie z prośbą o wyrażenie zgody na przywrócenie terminu zaliczenia lub egzaminu z danego modułu

3. Opłaty

brak opłat

4. Kto może ubiegać się ?

Student, który nie uzyskał pozytywnego wpisu z modułu w trakcie sesji.

5. Gdzie należy złożyć dokument?

Dziekanat

6. Jak starać się?

  • sprawdź na własnym wydziale, czy tryb i warunki zaliczenia nie są określone odrębnie, i czy nie jest wymagana zgoda egzaminatora,
  • napisz podanie odpowiednio do dziekana/prodziekana/kierownika studiów z prośba o zgodę na przywrócenie terminu zaliczenia lub egzaminu z danego modułu,
  • nie zapomnij uzasadnić swojej prośby,
  • złóż odręczny podpis i oddaj podanie do dziekanatu.

7. Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie po złożeniu podania.

Pamiętaj, że zaliczenie semestru zimowego powinno nastąpić nie później niż do 15 marca, a zaliczenie semestru letniego lub roku nie później niż do 25 września. Jednak w uzasadnionych przypadkach dziekan na wniosek studenta może przedłużyć te terminy. Nie zwalnia to z obowiązku uczestniczenia w zajęciach następnego semestru od jego początku bez względu na termin zaliczenia poprzedniego semestru.

8. Tryb odwoławczy:

Rektor/Prorektor ds. kształcenia i studentów (§ 36 ust. 2 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim z dnia 14 maja 2012r)

9. Podstawa prawna:

§ 19-20 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim z dnia 14 maja 2012r.

10. Informacje uzupełniające:

  • terminy egzaminów ustalane są przez egzaminatora w porozumieniu ze studentami,
  • regulamin nie dopuszcza wyznaczenia terminów dwóch i więcej egzaminów w tym samym dniu, dla studentów tego samego kierunku, specjalności, formy, poziomu i roku studiów,
  • sprawy sporne rozstrzyga dziekan.
ZałącznikWielkość
przywrocenie_terminu_zaliczenia_lub_egzaminu.pdf115.17 KB

Dostarczył: Biuro Wsparcia Studenta; e-mail: bws@us.edu.pl