Egzaminy i zaliczenia

 1. Co to jest ?

Należy pamiętać, że okresem zaliczeniowym jest semestr. Tryb semestralny dotyczy także przedmiotów trwających dłużej niż jeden semestr. Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie przez studenta zaliczeń wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych planem studiów. Suma wszystkich punktów kredytowych nie może wynosić mniej niż 60. Jeśli student nie uzyska wpisu zaliczenia z przedmiotu lub nie przystąpi do egzaminu otrzyma ocenę niedostateczną. Jeśli student nie przystąpił do egzaminu z ważnych powodów, może starać się o zgodę na przystąpienie do pierwszego terminu egzaminu w trakcie sesji poprawkowej. Natomiast w przypadku niezaliczenia semestru w terminie przewidzianym w Regulaminie, student może złożyć wniosek do dziekana z uzasadnioną prośbą o przedłużenie tego terminu.

2. Wymagane dokumenty:

 • podanie z prośbą o wyrażenie zgody na przystąpienie do pierwszego terminu egzaminu z przedmiotu,

Ewentualnie, jeśli zachodzi taka potrzeba, dodatkowo:

 • pismo z prośbą o przedłużenie terminu zaliczenia sesji egzaminacyjnej.


3. Opłaty

brak opłat

4. Kto może ubiegać się ?

 • student, który nie uzyskał wpisu z przedmiotu w trakcie sesji poprawkowej, bądź też w przypadku przedłużenia terminu,
 • student, który nie zaliczył semestru w terminie przewidzianym Regulaminem.


5. Gdzie należy złożyć dokument?

Dziekanat

6. Jak starać się?

 • sprawdź na własnym wydziale, czy tryb i warunki zaliczenia nie są określone odrębnie, i czy nie jest wymagana zgoda egzaminatora,
 • napisz podanie odpowiednio do dziekana/prodziekana/kierownika studiów z prośba o zgodę na przystąpienie do pierwszego terminu, bądź też z prośbą o przedłużenie terminu zaliczenia sesji egzaminacyjnej,
 • nie zapomnij uzasadnić swojej prośby,
 • złóż odręczny podpis i oddaj podanie do dziekanatu.


7. Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie po złożeniu podania.

Pamiętaj, że zaliczenie semestru zimowego powinno nastąpić nie później niż do 15 marca, a zaliczenie semestru letniego lub roku nie później niż do 25 września. Jednak w uzasadnionych przypadkach dziekan na wniosek studenta może przedłużyć te terminy.

8. Tryb odwoławczy:

Rektor (§ 37 ust. 2 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim)

9. Podstawa prawna:

§ 19 ust. 8 pkt b oraz ust. 9 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim

10. Informacje uzupełniające:

 • terminy egzaminów ustalane są przez egzaminatora w porozumieniu ze studentami,
 • jeśli egzaminator wyrazi zgodę, student może składać egzamin przed sesją egzaminacyjną,
 • regulamin nie dopuszcza wyznaczenia terminów dwóch i więcej egzaminów w tym samym dniu, dla studentów tego samego kierunku, specjalności, trybu, stopnia i roku studiów,
 • sprawy sporne rozstrzyga dziekan,
 • w szczególnych okolicznościach termin zaliczenia przedmiotu niekończącego się egzaminem może być wyznaczony w czasie sesji egzaminacyjnej.
ZałącznikWielkość
Przedluzenie_terminu_sesji.pdf69.66 KB
Przystapienie_do_pierwszego_terminu_egzaminu_w_trakcie_sesji_poprawkowej.pdf75.85 KB

Dostarczył: Biuro Wsparcia Studenta; e-mail: bws@us.edu.pl