Egzamin poprawkowy

1. Co to jest ?

Student, który na egzaminie uzyskał ocenę niedostateczną, ma prawo do składania jednego egzaminu poprawkowego z każdego niezdanego przedmiotu. „Poprawka” może odbyć się nie wcześniej niż po upływie 14 dni od daty ogłoszenia wyniku egzaminu. Na pisemny wniosek studenta istnieje również możliwość ustalenia wcześniejszego terminu składania egzaminu poprawkowego.

2. Wymagane dokumenty:

  • podanie z prośbą o ustalenie wcześniejszego terminu egzaminu poprawkowego.

3. Opłaty:

brak opłat

4. Kto może ubiegać się?

Student, który na egzaminie, w pierwszym terminie uzyskał ocenę niedostateczną.

5. Gdzie należy złożyć dokument?

Dziekanat

6. Jak starać się?

  • napisz podanie odpowiednio do dziekana/prodziekana/kierownika studiów z prośbą o ustalenie wcześniejszego terminu,
  • prośba musi zawierać nazwę przedmiotu, z którego student uzyskał ocenę niedostateczną oraz tytuł, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego ten przedmiot,
  • umotywuj swoją prośbę,
  • złóż odręczny podpis na podaniu,
  • oddaj podanie do dziekanatu.

7. Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie po złożeniu podania.

8. Tryb odwoławczy:

Rektor (§ 37 ust.2 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim)

9. Podstawa prawna:

§ 23 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim

10. Informacje uzupełniające:

  • podczas ustalania terminu egzaminu poprawkowego należy uwzględnić postanowienia § 19 ust.9 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim: zaliczenie semestru zimowego powinno nastąpić nie później niż do 15 marca, a zaliczenie semestru letniego lub roku nie później niż do 25 września,
  • na wniosek studenta dziekan może w uzasadnionych przypadkach przedłużyć te terminy.

 

ZałącznikWielkość
Wczesniejszy_termin_egzaminu_poprawkowego.pdf70.79 KB

Dostarczył: Biuro Wsparcia Studenta; e-mail: bws@us.edu.pl