Egzamin komisyjny

1. Co to jest?

Egzamin komisyjny jest ostateczną formą zdawania przedmiotu. Jeśli student nie zaliczy egzaminu poprawkowego, może wystąpić z prośbą o zgodę na przeprowadzenie ustnego egzaminu komisyjnego. Należy jednak zauważyć, że egzamin komisyjny ma charakter nadzwyczajny i nie może być traktowany jako dodatkowy, trzeci termin. Zatem wniosek o jego zarządzenie wymaga należytego uzasadnienia. Student powinien podnieść konkretne zarzuty kwestionujące prawidłowość przeprowadzenia egzaminu. Student może stwierdzić, że uzyskana przez niego ocena jest krzywdząca lub powołać się na okoliczności, iż jego zdaniem egzaminator potraktował go niesprawiedliwie lub zastosował wobec niego odmienne reguły oceny niż wobec pozostałych studentów.

2. Wymagane dokumenty:

  • podanie z prośbą o wyrażenie zgody na przystąpienie do egzaminu komisyjnego.

3. Opłaty: 

Brak opłat

4. Kto może ubiegać się?

Student, który nie zaliczył przedmiotu, czyli nie uzyskał pozytywnej oceny z egzaminu w sesji egzaminacyjnej oraz w sesji poprawkowej ma prawo starać się o zgodę na egzamin komisyjny.

5. Gdzie należy złożyć dokument?

Dziekanat

6. Jak starać się?

  • napisz podanie odpowiednio do dziekana/prodziekana/kierownika studiów z prośba o wyrażenie zgody na przystąpienie do egzaminu komisyjnego,
  • nie zapomnij uzasadnić swojej prośby,
  • pamiętaj, że możesz wnioskować o udział w egzaminie przedstawiciela organów samorządu studenckiego, opiekuna roku, czy też opiekuna grupy ćwiczeniowej,
  • złóż odręczny podpis na podaniu,
  • oddaj podanie do dziekanatu.

7. Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie po złożeniu podania. Egzamin powinien odbyć się w możliwie najkrótszym terminie.

8. Tryb odwoławczy:

Rektor (§ 37 ust. 2 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim)

9. Podstawa prawna:

§ 24 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim

10. Informacje uzupełniające:

  • umotywowany wniosek z prośbą należy złożyć w ciągu 5 dni roboczych od daty ogłoszenia wyniku egzaminu poprawkowego,
  • egzamin komisyjny odbywa się przed komisją, w skład której wchodzą: dziekan, jako przewodniczący; egzaminator, który przeprowadził poprzedni egzamin oraz drugi specjalista z zakresu przedmiotu objętego egzaminem,
  • w szczególnych przypadkach dziekan może podjąć decyzję o innej niż ustna, formie egzaminu komisyjnego.
ZałącznikWielkość
Egzamin_komisyjny.pdf73.42 KB

Dostarczył: Biuro Wsparcia Studenta; e-mail: bws@us.edu.pl