Akty prawne dotyczące studiów

NAJWAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE STUDIÓW W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

Dokument obowiązujący w stosunku do wszystkich szkół wyższych w naszym kraju. Zawarte są w nim m.in.: przepisy dotyczące powstawania i likwidacji uczelni, modelu kariery akademickiej, pomocy materialnej, organizacji studiów, praw i obowiązków studentów, samorządu i organizacji studenckich oraz postępowania dyscyplinarnego wobec studentów.

Dokument regulujący organizację i działanie Uniwersytetu. Zawiera m.in. przepisy określające: ustrój, strukturę i organizację Uczelni oraz wybór jej organów.


Konstytucja studencka zawierająca przepisy regulujące prawa i obowiązki studentów w Uczelni, sposób uzyskiwania zaliczeń i podchodzenia do egzaminów oraz kwestie, takie jak: indywidualna organizacja studiów, indywidualny tok studiów, awanse, wpisy warunkowe, urlopy dziekańskie, egzaminy komisyjne.

Dokument regulujący warunki odpłatności za studia, zawierany obowiązkowo z każdym studentem.

Dokument określający wygląd terminarza studiów w całym roku akademickim.

 


Dostarczył: Biuro Wsparcia Studenta; e-mail: bws@us.edu.pl
Zmodyfikował: ns, 20.11.2013